L3-banner-media

Výskum Potterovho ohňového stroja

Potterov ohnovy stroj vyskum 
Letecká fotka, zachytávajúca základy strojovne s centrálnym kúreniskom a napojením kanála.
Počas posledných dvoch júnových týždňov skúmala Katedra archeológie FF UKF v Nitre základy strojovne a pozostatky prvého parného stroja v strednej Európe. Výskum bol realizovaný v rámci projektu Banské múzeum v Novej Bani pod záštitou mesta Nová Baňa a uskutočnil sa v intraviláne mesta na pozemku (na parcele KN C 553) s predpokladaným ústím známej banskej šachty Althandel, v ktorej sa v novoveku ťažilo zlato. Vedúcou výskumu bola prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., a terénny výskum realizoval Mgr. Matej Styk, PhD. Výskumu sa aktívne zúčastnili študenti Katedry archeológie FF a viacerí dobrovoľníci z Pohronského múzea, mesta Nová Baňa, OZ Althandel a novobanského baníckeho spolku.
potterov ohnovy stroj vyskum2 
Zameriavanie pôvodného stavu strojovne po odkrytí so študentami archeológie.
Už štvrtá sezóna výskumu priniesla dôležité poznatky o fungovaní vykurovacieho zariadenia nachádzajúceho sa pod parným kotlom. Vďaka systematickej práci sme objavili veľmi dobre zachované kúrenisko s kamennou a tehlovou obrubou, ktoré vypĺňalo takmer celý interiér strojovne a v pôdoryse malo tvar písmena „D“ s napojením na severnú stenu strojovne. Pod kúreniskom sa zachoval kamenný rošt, do ktorého bolo vkladané drevo ako palivo. Pod ním sa predpokladá popolník, v ktorom sa muselo akumulovať ohromné množstvo popola. Dôležitým zistením bolo zachytenie „odvodňovacieho kanála“, ktorý bol v predošlej sezóne zistený v exteriéri stavby. Kopírujúc sklon terénu smeroval šikmo od východného múru smerom do priestoru pozemku cez dodatočne vymurovaný záklenok. V interiéri sa kolmo napája na vykurovacie zariadenie a napovedá, že mohol primárne slúžiť na efektívne odstraňovanie popola.
potterov ohnovy stroj vyskum3 
Pokračovanie „kanála“ do priestoru kúreniska.
Spolu s týmito dôležitými architektonickými a technickými riešeniami stavby boli neodňateľnou súčasťou výskumu aj hnuteľné nálezy v podobe keramiky najmä z 19. storočia, fragmentov viacerých fajok či častí technického skla. Významné sú najmä kovové nálezy svoriek, skôb a rôznych upevňovacích častí, objavené v centre kúreniska, ktoré dokladajú pozostatky fixovania parného stroja do základov stavby.
potterov ohnovy stroj vyskum4 
Fragment keramickej fajky.
potterov ohnovy stroj vyskum5 
Prednáška in situ pre exkurziu.
Počas výskumných prác nás prišla navštíviť odborná verejnosť, ale najmä tá laická, v rámci komentovaných prehliadok. Zvlášť si ceníme najmä návštevy najmenších, kedy sa na výskume vystriedalo viacero tried základnej školy v Novej Bani s množstvom fundovaných otázok.
potterov ohnovy stroj vyskum6 
Návšteva školákov zo základnej školy v Novej Bani.
 
Text a foto: Mgr. Matej Styk, PhD., FF – Katedra archeológie
 
Uverejnené: 18. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove