L3-banner-media

Interdisciplinárny výskum hradiska v Jánovciach

V piatok 29. júla 2022 sa úspešne ukončila druhá etapa výskumu hradiska v Jánovciach-Machalovciach v okrese Poprad, ktoré bolo v minulosti obývané keltským kmeňom Kotínov (púchovská kultúra). Výskum realizovalo od 4. júla 2022 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi (Mgr. Mária Hudáková) v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Matej Styk, PhD., doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.), súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš (Mgr. Matúš Hudák) a Múzeom v Kežmarku (Mgr. Marta Kučerová). Na výskume sa zúčastnilo spolu 13 študentov z Katedry archeológie FF UKF a jeden doktorand z Ústavu pro archeológii Karlovej univerzity v Prahe (Mgr. Zbyšek Gajdzica).
Jánovce Obr. 1  Jánovce Obr. 2  Jánovce Obr. 3  
Počas tejto sezóny sa pokračovalo vo výskume požiarom zničeného valového opevnenia hradiska a pozostatkov kolovej (stĺpovej) stavby v severozápadnej časti hradiska. Pri výskume sa podarilo nájsť približne 3000 predmetov, ktoré dokladajú život na hradisku predovšetkým v 1. storočí pred Kr., či krátko po prelome letopočtov. Okrem fragmentov keramiky a zvieracích kostí boli zistené aj súčasti odevu a šperky (spony, náramok, súčasti opasku, sklené koráliky), pracovné nástroje (prasleny, taviaci téglik, ihla, kamenné brúsiky). Výskumom sme zachytili aj ojedinelejšie doklady staršieho osídlenia z obdobia staršej a strednej doby laténskej, doby bronzovej (otomanská kultúra) či eneolitu (badenská kultúra).
Jánovce Obr. 4  Jánovce Obr. 5
Počas výskumu boli odoberané vzorky zeminy na archeobotanickú analýzu, pomocou ktorej je možné zachytiť napríklad stopy semien či časti plodov rastlín. Okrem archeologického datovania založeného na typovo-chronologickom triedení archeologických nálezov sme realizovali odber vzoriek na datovanie rôznymi prírodovednými metódami. V priestore valu zachytené spálené kusy dreva budú datované rádiouhlíkovou metódou (C14) na Ústave jaderné fyziky Akadémie Vied ČR. Z telesa ohňom zničeného valu boli Mgr. Petrom Schnablom, Ph.D., z Geologického ústavu Akadémie Vied ČR odobrané vzorky aj na geomagnetické datovanie.
Jánovce Obr. 6  Jánovce Obr. 7  Jánovce Obr. 8
Výskum oslovil aj viacero slovenských médií, ktoré o ňom priniesli zaujímavé reportáže:
Text: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., FF – Katedra archeológie
Foto: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Matej Styk, PhD., doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., FF – Katedra archeológie
 
Uverejnené: 4. augusta 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove