L3-banner-media

Archeológovia v programe Erasmus+

Piati študenti Katedry archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa toto leto zapojili do programu Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP). Ide o nový intenzívny program Erasmus+, ktorý kombinuje virtuálnu s krátkodobou fyzickou výučbou. V rámci tohto programu majú študenti možnosť absolvovať časť povinnej odbornej praxe na zahraničnej univerzite.
Naši študenti využili v tomto smere ponuku Katedry archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Hradci Králové, ktorá nás spolu s ďalšími zahraničnými univerzitami oslovila. Najprv prebehla online časť a neskôr sa v rámci fyzickej časti študenti zapojili do terénnych archeologických výskumov, realizovaných uvedenou katedrou, pod vedením Mgr. Tomáša Mangela, Ph.D., Mgr. Terezy Joškové a PhDr. Mgr. Petra Šídu, Ph.D. Išlo konkrétne o lokalitu Markvartice (okr. Jičín v severovýchodných Čechách), kde sa skúmal ohradený štvoruholníkový areál (zaužívaný nemecký termín Viereckschanze) datovaný do doby laténskej. Študenti tu získali praktické zručnosti týkajúce sa základných postupov terénneho výskumu, dokumentácie nálezových situácií a odberu vzoriek.
Markvatice 2
Druhou skúmanou lokalitou bol Čin–Čan–Tau v priestore „skalného mesta“ Hruboskalsko (okr. Semily v severovýchodných Čechách), ktorý sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Český raj. Výskumné aktivity boli zamerané na jeden zo skalných previsov a jeho okolie. Študenti sa oboznámili s metódami detailného výskumu mezolitu (strednej doby kamennej) v stratifikovaných nálezových situáciách a s postupmi komplexného vzorkovania environmentálnych dát.
Hruboskalsko 1
Za ochotu a vynaložené úsilie pri všetkých procesných úkonoch súvisiacich so zapojením našich študentov do nového programu Erasmus+ Blended Intensive Programmes patrí veľká vďaka Oddeleniu pre medzinárodné vzťahy UKF (Mgr. Michaela Ivaničová, Mgr. Pavol Vakoš) na čele s prorektorkou doc. PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., ako aj prodekanovi pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF, prof. PaedDr. Bernardovi Garajovi, CSc.
Text: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., FF – Katedra archeológie
Foto: Mgr. Tereza Jošková, Východočeské múzeum v Pardubiciach, Bc. Tomáš Vodička, Univerzita Hradec Králové, Dekanát FF
 
Uverejnené: 12. septembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove