L3-banner-media

Na UKF sa udeľovali Ceny rektora

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka 2022/23 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bolo aj udeľovanie Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2021. Udeľovanie cien moderovala prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Cena rektora sa udeľovala v štyroch kategóriách – za monografické dielo, pedagogický výstup, projektovú činnosť a umelecký výstup. Z rúk rektora UKF v Nitre, prof. Libora Vozára si ich prevzali títo zamestnanci univerzity:
V kategórii monografické dielo
 • RNDr. Viliam Ďuriš, PhD. – za monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve Application of continuous fast wavelet transform for signal processing,
 • PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Dr. habil. János Csapó, PhD. – za monografiu vydanú v domácom vydavateľstve Creative tourism as a new tourism product in Slovakia. The theoretical and practical analysis of creative tourism: formation, importance, trends,
 • prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. – za monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve Foreign Language Pronunciation, from Theory to Practice,
cena rektora
V kategórii pedagogický výstup
 • doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. – za učebnicu Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. časť a 2. časť,
 • Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. – za vysokoškolskú učebnicu A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában 2015-ig (Požiadavky rámcových učebných plánov výučby maďarskej gramatiky na Slovensku do roku 2015),
 • prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. – za vysokoškolskú učebnicu Investigating Spoken English. A Practical Guide to Phonetics and Phonology Using Praat,
 • PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. – za vysokoškolskú učebnicu Štatistika pre začiatočníkov: základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva,
V kategórii projektová činnosť
 • doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., RNDr. Ján Skalka, PhD. – za projekt Erasmus+ FITPED Work-based Learning in Future IT Professionals Education,
 • prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – za projekt VEGA Zvládanie záťaže v procese rekonvalescencie po cievnej mozgovej príhode,
 • doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – za projekt KEGA Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika,
 • prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. – za projekt VEGA Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku,
cena rektora2
V kategórii umelecký výstup
 • Mgr. Alena Čierna, PhD. – za dramaturgiu a realizáciu 18. ročníka Festivalu umení s medzinárodnou účasťou s názvom Konfrontácie.
 
Spracovala Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 14. septembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove