L3-banner-media

O spolupráci učiteľov s rodičmi žiakov

Riešitelia výskumnej úlohy KEGA č. 007UKF4/2020 Téma rodiny v systéme prípravy budúcich učiteľov z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vytvorili priestor na prediskutovanie aktuálnych výziev v oblasti spolupráce učiteľov s rodičmi žiakov. Pre učiteľov materských škôl a základných škôl usporiadali odborný seminár Spolupráca rodiny a školy v pedagogickej teórii, edukácii, praxi a výskume, ktorý sa uskutočnil na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre. Zámerom seminára bolo prezentovanie základných teoretických východísk uvedeného výskumného projektu, jeho cieľov, výskumných metód a predstavenie parciálnych výsledkov riešiteľov.
Odborný seminár otvorila prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc., účastníkom sa prihovorili doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan PF UKF v Nitre, a prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., vedúca Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. Vyzdvihli aktuálnosť témy riešeného projektu a pozitíva prepojenia teoretických východísk témy s pedagogickou praxou.
Kľúčové východiská a ciele výskumného projektu priblížila vedúca projektu, prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. V svojom vystúpení sa zamerala na objasnenie širších spoločenských súvislostí a pedagogického kontextu riešenej problematiky. Prirodzene, najviac pozornosti venovala príprave budúcich učiteľov na komunikáciu a spoluprácu s rodičmi žiakov a kompetencie, ktoré sú s touto oblasťou pedagogickej práce učiteľa spojené.
V ďalšej časti seminára boli prezentované parciálne výsledky výskumu členov riešiteľského kolektívu (PaedDr. T. Turzák, PhD. – zástupca zodpovednej riešiteľky, PhDr. A. Klimentová, PhD., doc. PaedDr. T. Marcineková, PhD., doc. PaedDr. E. Mendelová, PhD., doc. PaedDr. G. Pintes, PhD., PhDr. H. Zelená, PhD., Mgr. R. Teleková, PhD. a Mgr. L. Gužíková). Analyzované boli výstupy publikované v pedagogickej literatúre, ako aj uskutočnená modifikácia vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov v študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
V diskusnej časti seminára vystúpili zástupkyne cvičných materských škôl a základných škôl, ako aj PaedDr. K. Szíjjártóová, PhD., zodpovedná koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov UKF. Ocenila snahy riešiteľov projektu o rozšírenie pedagogickej praxe budúcich učiteľov práve pre oblasť ich spolupráce s rodičmi žiakov. Mimoriadne cenné boli pohľady učiteliek z praxe. Diskutovali o najrozmanitejších úskaliach komunikácie s rodičovskou verejnosťou, na ktoré v súčasnosti narážajú. Treba vysoko oceniť ich námety na usmerňovanie študentov počas pedagogickej praxe v zmysle riešenej problematiky. Výzvou do budúcnosti sa ukázala i požiadavka uskutočniť ďalšie, ale väčšie, odborné podujatie k téme spolupráce rodiny a školy.
Organizátorom seminára Spolupráca rodiny a školy v pedagogickej teórii, edukácii, praxi a výskume sa podarilo realizovať premostenie teórie a praxe v riešenej problematike. Účastníci získali mnoho podnetov na prípravu budúcich učiteľov v oblasti spolupráce s rodinou žiaka, a to pre dobro dieťaťa, ktoré je spoločným záujmom rodičov i učiteľov.
Text: Mgr. Radka Teleková, PhD. – členka organizačného výboru seminára
Ilustračná fotografia v perexe: pixabay.com
 
Uverejnené: 14. septembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove