L3-banner-media

Spolupráca pracovísk na medzinárodnom sympóziu

Usporiadanie medzinárodného sympózia na pôde FSVaZ UKF v Nitre s názvom „Ošetrovateľstvo v 21. storočí v procese zmien“, ktoré organizovala Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre v dňoch 8.9. – 9.9.2022 prinieslo príležitosť pre vzájomnú spoluprácu s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre.
So spoločnou prípravou medzinárodného sympózia sa začalo už v máji 2022 vzájomnou komunikáciou doc. PhDr. Andrey Solgajovej, PhD., doc. Mgr. Emílie Perez, PhD. a Mgr. Jany Ukušovej, PhD. o možnostiach zabezpečenia tlmočenia pre účastníkov sympózia. V priebehu letného obdobia sa komunikácia rozšírila aj o študentov Katedry translatológie, ktorí prejavili záujem participovať na tomto vedeckom podujatí. Priebežne prebiehali prípravy textov, pracovných verzií prezentácií pre tlmočenie, rozdeľovanie úloh, tak aby finálna podoba vedeckého podujatia naplnila očakávania zahraničných hostí.
Týmto by sme chceli poďakovať doc. Mgr. Emílii Perez, PhD. a Mgr. Jane Ukušovej, PhD. a všetkým participujúcim študentom z Katedry translatológie Filozofickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a celému kolektívu Katedry translatológie Filozofickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí významným spôsobom prispeli ku kvalite a vedeckej hodnote medzinárodného sympózia zabezpečením tlmočenia na vysokej úrovni, čím podporili nielen vzájomnú komunikáciu medzi účastníkmi tohto podujatia, ale i medzinárodné vzťahy. Očakávania nás a zahraničných hostí boli naplnené v plnej miere a medzinárodnú úroveň kvality tlmočenia ocenili aj samotní zahraniční účastníci.
  Spolupráca 3  Spolupráca 2 
Text: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ
Foto:  Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove