L3-banner-media

Festival Agrofilm mal na UKF úspech

V dňoch 4. a 5. októbra sa na pôde našej univerzity konali premietacie dni v rámci 38. ročníka medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov s názvom Agrofilm 2022. UKF je prostredníctvom Fakulty prírodných vied a informatiky (FPVaI) už tradičným partnerom hlavného organizátora festivalu – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). Sme radi, že sa festival vrátil na pôdu našej univerzity po dvoch rokoch proticovidových opatrení prezenčnou formou.
Festival si kladie za cieľ priblížiť všetkým záujemcom rozmanitý svet poľnohospodárstva, neobyčajného vidieka, trvalo udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva, výživy, ochrany prírody, ale aj vedy a výskumu. Do aktuálneho ročníka prihlásili tvorcovia 91 filmov z 24 krajín, pričom do hlavnej súťaže postúpilo 34 filmov, z ktorých bude vyberať víťazov medzinárodná porota. Ambasádorkou festivalu sa stala Zuzana Smatanová.
Na UKF sa oba premietacie dni začali úvodnými odbornými prednáškami našich pedagógov. Na otvorení festivalu sme medzi nami privítali aj zástupkyňu hlavného organizátora, Mgr. Danu Peškovičovú, PhD., riaditeľku Odboru manažmentu projektov a vonkajších vzťahov NPPC.
AF1
Prvý premietací deň tematicky orientovaný na ekologicko-geografickú oblasť otvorila s úvodnou odbornou prednáškou RNDr. Katarína Vilinová, PhD., z Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI s názvom Priestorové aspekty vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska. V prednáške poukázala na najrozšírenejšie ochorenia v rámci jednotlivých regiónov Slovenska v súvislosti s úmrtnosťou, ako sú ochorenia obehového systému a nádorové ochorenia. Vzhľadom na to, že ide o multifaktoriálne ochorenia, je veľmi náročné identifikovať jednoznačne faktory, ktoré priamo súvisia so vznikom daných ochorení. Aj napriek tejto skutočnosti možno k najčastejším spúšťačom zaradiť životný štýl, stres, stravovacie návyky, kvalitu životného prostredia, ale aj iné. Sledovaná problematika zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska je veľmi komplexná, pričom sa prejavujú rozdiely v jednotlivých regiónoch, ktoré súvisia s ďalšími sociálnymi, ekonomickými a hospodárskymi ukazovateľmi.
Po ukončení prednášky nasledovala diskusia s viacerými názormi na výživu a stravovanie, najmä na kvalitu potravín a potrebu využívania najmä lokálnych zdrojov. Následne sa konalo premietanie siedmich dokumentárnych filmov s rozličnou tematikou od autorov zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka.
Druhý premietací deň sa niesol v znamení filmov s biologickou tematikou s úvodnou prednáškou doc. RNDr. Martina Moroviča, PhD., z Katedry zoológie a antropológie FPVaI s názvom Jadierko ako marker kvality raných embryí cicavcov. Prednášajúci zvolil pútavú a prístupnú formu aj pre laického poslucháča a poskytol zaujímavé informácie o jadierku – bunkovej štruktúre, ktorá zohráva významnú funkciu v raných embryonálnych štádiách predovšetkým v súvislosti s aktiváciou génov pre ribozomálnu RNA. Uviedol významné výsledky výskumu kolektívu našich vedcov z oboch biologických katedier, ktoré je možné aplikovať v poľnohospodárskej praxi, ale aj humánnej medicíne, napr. v klinikách pre liečbu neplodnosti pri in vitro fertilizácii. Po prednáške prišlo na rad premietanie šiestich filmov zo slovenskej a belgickej produkcie.
AF2
Počas oboch premietacích dní nás potešila účasť študentov z Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, ktorí sa zapojili do diskusie svojimi otázkami k témam oboch odborných prednášok.
Oficiálne bol festival ukončený 7. októbra v OC Galéria Mlyny – Multikino Mlyny Cinemas, kde sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazným filmom. Medzinárodná porota udelila spolu 14 ocenení tvorcom z 8 krajín. Hlavnú cenu festivalu získal po dlhých rokoch slovenský film režiséra Jakuba Šípoša Sny, drina a pandémia. Cenu rektora našej univerzity získal film Náš príbeh o kešu z indickej produkcie.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k organizácii Agrofilmu na UKF, predovšetkým doktorandom FPVaI: Mgr. Lukášovi Wittlingerovi, Mgr. Petrovi Moravíkovi, Mgr. Veronike Kubovej a Mgr. Barbore Loncovej za moderovanie premietacích dní a tiež Oddeleniu médií Rektorátu za popularizáciu podujatia.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF a prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPVaI
Foto: Lubo Balko
 
Uverejnené: 7. októbra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color