L3-banner-media

Prednáška Pedra Silvu z Portugalska zaujala

V dňoch 14. – 18. novembra 2022 uskutočnil Pedro José Lopes da Silva z portugalskej univerzity Instituto Politécnico do Porto svoju Erasmus+ výučbovú mobilitu na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S uvedenou vysokou školou spolupracuje Pedagogická fakulta UKF dlhodobo v rámci Erasmus+, je preto potešujúce, že výmenné programy sa realizujú obojstranne.
Pedro José Lopes da Silva je pozvaným profesorom a zároveň študentom doktorandského štúdia pracoviska kultúrnych a spoločenských štúdií – UTC de Estudos Culturais e Sociais, na fakulte vzdelávania – Escola Superior de Educação. Profesijne sa prakticky aj teoreticky venuje problematike produkcie výstav a rôznych vedecko-popularizačných, sociálno-spoločenských, resp. edukačných projektov v oblasti vizuálnej kultúry. Jeho prednáška s názvom Artistic Contemporary Practices in the Southern Europe: Portugal Artistic Cultural Production (Súčasné umelecké postupy v južnej Európe: Portugalská umelecká kultúrna produkcia), ktorá sa uskutočnila 15. novembra 2022, zaujala študentov učiteľstva výtvarného umenia a výtvarnej edukácie, ako aj pedagógov katedry.
05 Pedro Silva in Nitra
Vo svojej prezentácii s bohatou obrazovou prílohou priblížil organizáciu, manažovanie a realizáciu podujatí v oblasti vizuálnej kultúry so zameraním na kurátorstvo a kreatívnu produkciu vo výtvarnom umení na početných príkladoch portugalských umeleckých podujatí, zaoberal sa otázkami kultúrnej produkcie ako súčasti tvorivých procesov, priblížil kultúrnu politiku na príkladoch miestnych akcií v meste Guimarães, ktorého historické jadro je od roku 2001 zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, v roku 2012 získalo titul Európske hlavné mesto kultúry a spomína sa ako kolíska portugalského národa.
Pedro Silva ďalej hovoril o workshopoch a dizajne kultúrnych projektov v Portugalsku, o financovaní kultúry, o národných a európskych fondoch podporujúcich rozvoj vizuálnej kultúry. V jeho prednáške rezonovali mnohé aspekty vizuálnej kultúry, ktorá je vždy úzko spätá s historickými, kultúrno-spoločenskými, hospodárskymi a ďalšími podmienkami formujúcimi občiansku spoločnosť.
09 Pedro Silva in Nitra
Pedro Silva vyjadril presvedčenie, že prostredníctvom adekvátneho manažovania a produkcie podujatí a projektov v oblasti vizuálnej kultúry je možné rozvíjať u mladých ľudí kritické a tvorivé myslenie tak, aby chápali význam základných ľudských práv a slobôd, tiež význam a dôležitosť kultúrnej identity, aby aktívne participovali na tvorbe materiálnych, ako aj duchovných hodnôt, aby podporovali inovácie, inkluzívnosť, udržateľnosť, ako aj vzájomnú výmenu skúseností. Svojou prednáškou významne prispel k internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania a veríme, že naša spolupráca bude úspešne pokračovať.
Text a foto: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF UKF
 
Uverejnené: 21. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color