L3-banner-media

Na UKF sa konalo školenie Tréneri v škole

Pod záštitou Úradu vlády SR sa na pôde UKF v Nitre konalo v dňoch 17. – 20. novembra 2022 školenie Tréneri v škole. Do projektu je v súčasnosti zapojených už 192 škôl, 950 tried, 22 000 detí a 150 trénerov. Hlavným ambasádorom programu je Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec NRSR, ktorý podujatie osobne otvoril a bol aj prítomný na niektorých seminároch.
Program Tréneri v škole je založený na príprave trénerov a ich implementácii do školskej telesnej a športovej výchovy na 1. stupni ZŠ za aktívnej účasti pedagóga. Úlohou je prezentácia športov, ktoré sa pravidelne obmieňajú na štandardných hodinách telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ). Cieľom programu je hlavne vytvorenie vzťahu k pohybovej aktivite a získavaniu základných pohybových návykov v jednotlivých športoch. V programe sa kladie dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a ich zapájania do samotných hier či cvičení.
01
Počas štyroch dní absolvovalo 30 trénerov z celého Slovenska takmer 40 teoretických, ale hlavne praktických lekcií pod vedením odborníkov z akademickej obce, trénerov, psychológa a zakladateľov českého programu Tréneři ve škole.
Súčasťou lektorského kolektívu boli členovia Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF, doc. PaedDr. Pavol Horička, PhD. (organizátor), prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., a Mgr. Ľubomír Paška, PhD.
Účastníci školenia, ktorí splnili podmienky, získali certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať animačné činnosti v školách v SR, ktoré sú zapojené do programu Tréneri v škole. Všetci napokon odchádzali plní nových vedomostí, zážitkov a priateľstiev.
Text: PaedDr. Pavol Horička, PhD., doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Foto: Tréneri v škole
 
Uverejnené: 21. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color