L3-banner-media

Medzinárodný deň tolerancie na FF UKF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16. novembra) zorganizovali 14. novembra 2022 zamestnanci Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie (ÚMKTKE) FF UKF v spolupráci s Islamskou nadáciou na Slovensku podujatie s názvom Verejná obývačka rozmanitosti. Názov je odvodený od arabského slova madžilis, ktoré znamená obývačka. V arabskom svete ide o priestor určený na stretávanie sa, dialóg a vzdelávanie. Madžilis je aj prvkom islamského sveta zapísaným do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Takúto obývačku v pondelok vytvorili v Akropole na Hodžovej ulici.
UMKTKE 005
Celodenné podujatie sa nieslo v znamení prednášok a workshopov. Hosťom aj študentom sa v úvode prihovoril doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., riaditeľ ÚMKTKE. Prítomní boli aj prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, a PhDr. Daša Nováčiková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF v Nitre. Prvú časť dňa vyplnili prednášky domácich odborníkov aj hostí. Zaujímavou prezentáciou s názvom Framing: mediálny obraz islamu a moslimov v slovenských médiách podujatie otvorila doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. Predstavila v nej výstupy projektu Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete trestných činov z nenávisti na Slovensku (spolufinancovaný z prostriedkov EÚ), ktorý sa zameriaval na výskum obrazu islamu a moslimov v slovenských médiách. Prítomným bola tiež k dispozícii publikácia, výstup z projektu, s názvom RE: FRAMING, Faktami proti stereotypizácii islamu a moslimov.
Nasledovala pútavá komentovaná prezentácia fotografií prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., Kontexty minoritnej kultúry: kultúra beduínov vo fotografiách. Prednášajúci v nej predstavil vybrané javy kultúry a kultúrnych zmien v živote beduínov, ktoré dokumentoval na fotografickom materiáli z vlastných výskumov v sýrskej púšti.
Po krátkej prestávke nasledoval príspevok predsedu Islamskej nadácie na Slovensku, Mohamada Safwana Hasnu, ktorý sa venoval najznámejším stereotypom a mýtom o islame a moslimoch.
UMKTKE 014
Predpoludním najvyšší predstavitelia fakulty a ústavu privítali vzácneho hosťa, J. E. Pribadi Sutiona, veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku. J. E. Pribadi Sutiono v anglickom jazyku predstavil Indonéziu, princípy demokracie a spolužitia jej obyvateľov patriacich k viac než 300 etnickým skupinám, vyznávajúcich šesť oficiálnych náboženstiev (islam je najpočetnejším) a hovoriacich niekoľkými stovkami jazykov a dialektov. Táto prednáška podnietila bohatú diskusiu najmä v radoch študentov.
Popoludní nasledovala prednáška odborníčky na religionistiku, Mgr. Kataríny Šomodiovej, PhD., Arabské správy o Nitrianskom kraji. Tento exkurz do neskorého stredoveku a raného novoveku plynulo prešiel do druhej časti podujatia. Tú tvorilo niekoľko workshopov zameraných na prezentáciu kultúry arabského a islamského sveta. Prítomní mali možnosť ochutnať tradičné čaje z niekoľkých druhov bylín a korenín, podávané v inštalovanej tradičnej obývačke. Dozvedeli sa viac o pravidlách nosenia šatiek moslimkami a mali možnosť naučiť sa niekoľko variantov ich úpravy. Tiež si mohli vyskúšať niekoľko tradičných odevov. Záver bol venovaný workshopu arabského jazyka a písma, v rámci ktorého boli študentom vysvetlené základy aj nuansy arabskej abecedy. Workshopmi sprevádzali Muhamad Safwan Hasna a Mgr. Katarína Šomodiová, PhD.
Podujatie, ktoré moderovala PhDr. Michala Fúsková, PhD., splnilo svoj účel. Všetkým zúčastneným poskytlo priestor k tolerancii iných kultúr, náboženstiev aj ich zástupcov.
Text: Katarína Mičicová, interná doktorandka ÚMKTKE
Foto: PhDr. Roman Zima, PhD.
 
Uverejnené: 22. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color