L3-banner-media

Rektor UKF ocenil 11 výnimočných študentov

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sa 21. novembra 2022 uskutočnilo tradičné stretnutie rektora UKF Libora Vozára a úspešných študentov a študentiek našej univerzity, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry. Oceňovanie, v rámci ktorého získavajú študenti okrem uznania rektora UKF aj mimoriadne štipendium, sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
Strettnutie otvorila prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová. Zároveň predstavila pôsobenie, činnosť a úspechy jedenástich šikovných študentiek a študentov, ktorých za mimoriadne výsledky, dosiahnuté najmä v uplynulom roku, navrhli jednotlivé fakulty UKF.
ocenovanie studentov 
Mgr. Lucia Spodniaková – študentka druhého ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe environmentalistika
Významne sa zaslúžila o šírenie dobrého mena Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Študentka reprezentuje univerzitu v Študentskej rade vysokých škôl, kde pôsobí ako podpredsedníčka pre sociálne záležitosti. Pôsobí aj na poste predsedníčky Študentského parlamentu Univerzity Konštantína Filozofa a v rámci svojej funkcie v súčinnosti s univerzitou a členmi Študentského parlamentu organizuje viaceré podujatia pre študentov (Októberfest, SPUKFest, Univerzitný imatrikulačný ples a mnohé iné). V rámci tejto funkcie zastupuje študentov vo viacerých komisiách univerzity, je tiež súčasťou akademického senátu FPVaI. Reprezentuje študentov aj na kolégiu rektora a kolégiu dekana FPVaI.
Mgr. Štefan Mikla – študent tretieho ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe etika
Študent bol navrhnutý za aktívne pôsobenie a organizovanie podujatí pod záštitou Študentského parlamentu UKF v pozícii podpredsedu či za šírenie dobrého mena Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako delegát Študentskej rady vysokých škôl. Taktiež za aktívne pôsobenie v ubytovacej komisii, komisii pre humanitné vedy v Rade kvality FF a organizovanie pravidelných neformálnych stretnutí pedagógov a študentov našej univerzity.
Réka Antalová – študentka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v programe stredoeurópske areálové štúdiá
Pravidelne sa zúčastňuje fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a publikuje články v rôznych médiách. Jej najvýznamnejšia esej bola zverejnená v publikácii s názvom Friss hangok a perifériáról (Fresh Voices from the Pheriphery), ktorá vyšla v maďarskom a anglickom jazyku. Kniha už bola prezentovaná na Slovensku, v Maďarsku a tiež v Kanade. Réka Antalová bola tento rok v rámci Divadelnej Nitry vyhlásená za dobrovoľníčku roka, keďže sa veľmi aktívne a svedomito zapájala do organizačných procesov a prispela k úspešnému ročníku tohto medzinárodného divadelného festivalu, ktorý sa každoročne koná v Nitre.
Bc. Viktória Olšanská – študentka prvého ročníka magisterského štúdia v programe psychológia
Študentka je predsedníčkou Rady študentov FSVaZ. Podieľa sa na organizovaní dobrovoľníckych študentských aktivít zameraných na pomoc a podporu zraniteľných skupín obyvateľov. Aktívne sa zapája do procesu kontinuálneho zlepšovania fakultného prostredia prostredníctvom aktivít budujúcich študentskú fakultnú komunitu. Svojimi aktivitami motivuje ďalších študentov a študentky a prispieva k šíreniu dobrého mena UKF.
Bc. Andrej Birčák – študent druhého ročníka magisterského štúdia v programe prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického jazyka a kultúry, slovenského jazyka a kultúry
Získal prvé miesto v súťaži EMT challenge – strojový preklad (kategória: slovenský jazyk). Súťaž organizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a ocenenie v danej kategórii si študent preberie v Bruseli.
ocenovanie studentov 2 
Bc. Tamara Rebeka Krajcsó – študentka druhého ročníka magisterského štúdia v programe učiteľstvo slovenského jazyka a anglického jazyka
Počas svojho doterajšieho štúdia dosahuje výborný prospech. Je absolventkou Slovenskej školy v Békešskej Čabe. Počas svojho štúdia vykonáva výskum slovenského jazyka v tomto regióne. Aktívne sa zapojila do súťaže ŠVOUČ (marec 2022), v ktorej predstavila život dolnozemských Slovákov prostredníctvom naračných textov, pričom vychádzala z dialektologických a štylistických východísk. V máji 2022 vystúpila na medzinárodnej konferencii v Nadlaku (Rumunsko), kde poukázala na kultúrne aspekty jazyka v dvojjazyčnom prostredí Békešskej župy.
Bc. Natália Částová – študentka druhého ročníka magisterského štúdia v študijnom programe kulturológia
Študentka sa zaslúžila o šírenie dobrého mena univerzity tým, že významnou mierou prispela k realizácii a distribúcii zbierky humanitárnej pomoci pre študentov Univerzity Ivana Franka vo Ľvove, ako aj každoročnou dobrovoľníckou činnosťou na prestížnom medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Bc. Natália Částová dôstojne reprezentuje Katedru kulturológie (od 1. 7. 2022 Oddelenie kulturológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie) pravidelnou účasťou na katedrových podujatiach a projektoch, ktoré popularizujú humanitné vedy a kulturologický diskurz. V akademickom roku 2021/2022 prispela významnou mierou k realizácii podujatia organizovaného pre širokú verejnosť s názvom Kultúrne potulky – večir z ukrajinskoju kuľturoju. Toto podujatie bolo zamerané na prezentáciu ukrajinskej kultúry, podporu interkultúrneho dialógu a sociálnej inklúzie a zúčastnila sa ho okrem majoritného obyvateľstva aj početná skupina ukrajinskej minority žijúca v Nitre a okolí.
Mgr. Martina Bábiková – študentka štvrtého ročníka doktorandského štúdia v programe molekulárna biológia
Študentka v uplynulom období reprezentovala univerzitu vo výskumnej oblasti v rámci medzinárodne akceptovanej výskumnej činnosti. Ocenenie jej bolo navrhnuté predovšetkým za vysokú citovanosť jej vedeckých prác počas doktorandského štúdia, zahŕňajúcu viac ako 60 citácií v medzinárodných databázach Web of Science a Scopus (bez autocitácií).
Bc. Nikola Hreusová – študentka prvého ročníka magisterského štúdia programu biológia
V uplynulom období výnimočne reprezentovala fakultu a univerzitu na vedeckom festivale Európska noc výskumníkov (Artforum Žilina, 30. 9. 2022).
Miroslava Jedináková – študentka druhého ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia
Študentka si ocenenie vyslúžila za šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v športe a za mimoriadne športové výsledky. Je reprezentantkou SR v boxe a úradujúcou majsterkou SR. Od roku 2018 úspešne reprezentuje Slovenskú republiku na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach a v poslednom roku dosiahla nasledovné výsledky:
  • Majstrovstvá Európy senioriek 2022 (Budva, MNG) – 5. miesto
  • Majstrovstvá Európy do 22 rokov 2022 (Poreč, CRO) – 1. miesto
Mgr. Katrin Sáčková, DiS. – študentka prvého ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe didaktika hudobného a hudobno-dramatického umenia
Bola navrhnutá za šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou na domácich i zahraničných umeleckých podujatiach a mimoriadnymi výsledkami v oblasti interpretačného umenia: za reprezentáciu UKF v Nitre v Celoštátnej interpretačnej súťaži pedagogických fakúlt Českej republiky 2022 s medzinárodnou účasťou (1. miesto).
Po slávnostnom odovzdávaní ocenení sa prítomným prihovoril rektor UKF Libor Vozár a nasledovala neformálna diskusia. 
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 22. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color