L3-banner-media

UKF opäť navštívila veľvyslankyňa Talianska

Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal 28. novembra veľvyslankyňu Talianskej republiky, J. E., pani Catherine Flumiani, ktorá opätovne navštívila UKF v sprievode pani Mgr. Martiny Mistríkovej. Na pracovnom stretnutí rektora UKF s pani veľvyslankyňou bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., a vedúca Katedry romanistky a germanistiky FF, prof. PhDr. Eva Stranovská, PhD. V rámci pracovného stretnutia informovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy pani veľvyslankyňu o rôznych formách medzinárodnej spolupráce UKF v Nitre s talianskymi univerzitami a akademickými inštitúciami.
Prof. Eva Stranovská informovala pani veľvyslankyňu o aktuálnej situácii v rámci možnosti štúdia talianskeho jazyka. Následne prezentovala víziu Katedry romanistiky a germanistiky FF do budúcnosti, v rámci ktorej zdôraznila, že katedra je jedinečná najmä v sile tímovej práce. Celý tím katedry je súdržný, navzájom spolupracuje v rámci 4 jazykových oddelení – taliančina, španielčina, francúzština a nemčina. Katedra sa plánuje zamerať na nábor študentov stredných škôl a propagáciu možností štúdia cudzích jazykov na Filozofickej fakulte. Dôležité je sústrediť sa nielen na stredné školy v rámci Nitry, ale aj na jej okolie a vzdialenejšie okresy (južné a východné Slovensko). Ťažisko podpory románskych jazykov bude realizované aj cez výskumné a edukačné projekty APVV, VEGA, KEGA, Erasmus+ a iné.
velvyslankyna tal
V rámci plánov do budúcnosti prof. Stranovská predstavila niekoľko nových možností, ktoré by zatraktívnili štúdiu taliančiny, ako napríklad:
  • počítačová lingvistika a románske jazyky
  • aplikovaná lingvistika a románske jazyky
či online kurzy:
  • taliansky jazyk pre teológov
  • románske jazyky pre umelcov a spevákov
Prof. Eva Stranovská vyjadrila poďakovanie Veľvyslanectvu Talianskej republiky za podporu Katedry romanistky a germanistiky FF v rámci zabezpečenia lektorov, prednášok pre študentov, ako aj za aktívnu propagáciu možnosti štúdia talianskeho jazyka na UKF v Nitre. Rovnako vyjadrila poďakovanie Rektorátu a vedeniu Filozofickej fakulty UKF za spoluprácu v tejto oblasti.
Na záver pracovného stretnutia J. E., pani Catherine Flumiani poďakovala vedeniu UKF, ako aj dekanovi Filozofickej fakulty a vedúcej Katedry romanistiky a germanistiky FF za spoluprácu v oblasti medzinárodných vzťahov UKF s univerzitami v Taliansku, ako aj za podporu možnosti štúdia talianskeho jazyka na UKF v Nitre. S potešením prijala informáciu, že štúdium talianskeho jazyka na FF UKF pokračuje aj naďalej. Pani veľvyslankyňa taktiež poďakovala za vynikajúci celodenný program, ktorý pre ňu pripravili pedagógovia UKF. Vyjadrila presvedčenie, že spolupráca Veľvyslanectva Talianskej republiky a UKF v Nitre bude naďalej úspešne pokračovať.
velvyslankyna tal prednaska
Ďalším bodom programu pani veľvyslankyne na UKF bola zaujímavá a podnetná prednáška pre študentov o diplomacii a kultúre a o význame štúdia taliančiny, po ktorej nasledovala živá diskusia, v rámci ktorej si študenti UKF precvičili jazykové znalosti anglického a talianskeho jazyka. Prednáška sa konala pod záštitou rektora, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., a slávnostne ju zahájila prorektorka pre medzinárodné vzťahy.
Text: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: Bc. Lubo Balko a Mgr. Ing. Tatiana Palkovičová, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 1. decembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color