L3-banner-media

Významná medzinárodná spolupráca s Izraelom

Medzi krajiny, s ktorými UKF v Nitre úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu v rámci programu Erasmus+ KA107 patrí aj Izrael, kde má UKF nadviazané pracovné kontakty s dvomi vysokoškolskými pracoviskami – jedným v Tel Avive (v prospech FF) a druhým v Negeve (v prospech FPVaI). Na realizáciu tejto formy medzinárodnej spolupráce získala UKF v rámci programu Erasmus+ významný finančný grant, a to na základe medzinárodných aktivít prof. Zdenky Gadušovej (FF), prof. Romana Králika (FF) a prof. Krumpálovej (FPVaI) s krajinou Izrael.
V dňoch 7. – 14. decembra 2022 navštívila partnerskú inštitúciu Kibbutzim College of Education Technology and the Arts v Tel Avive prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Prorektorku na pracovnej ceste sprevádzali prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., a prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. v rámci Erasmus+ Staff Training mobility.
Israel 6
Prof. Roman Králik v spoluautorstve s Dr. Marií Roubalovou (Husitská Teologická fakulta, UK Praha) vytvorili úspešnú, zatiaľ šesťdielnu, učebnicu Padesát pět nejčastějších slov Tanachu určenú pre široké spektrum študentov hebrejčiny na univerzitách v Českej a Slovenskej republike ako aj pre samoukov hebrejského jazyka. Publikoval aj viaceré databázované štúdie, ktoré sa venujú židovskej kultúre, rôznym sociálnym a teologickým interpretáciám Tanachu a téme Holokaustu.
Počas návštevy na Kibbutzim College of Education Technology and the Arts v Tel Avive prorektorku pre medzinárodné vzťahy prijala rektorka uvedenej partnerskej inštitúcie, prof. Smadar Donitsa-Schmidt. Počas pracovného stretnutia, na ktorom bola prítomná aj vedúca oddelenia pre medzinárodné vzťahy Dr. Rinat Arvin a dekanka Pedagogickej fakulty prof. Irit Feldman, bola na inštitucionálnej úrovni podpísaná nová Erasmus+ Bilaterálna dohoda pre obdobie rokov 2022 – 2025. K rokovaniam o pokračovaní medzinárodnej spolupráce medzi oboma inštitúciami bola prizvaná aj prof. Tsafi Timor, prof. Zdenka Gadušová a prof. Roman Králik. Spolupráca s touto inštitúciou je dohodnutá v odbore vzdelávanie, jazyky a religionistika.
I 2
Pracovnej ceste prorektorky pre medzinárodné vzťahy ako aj ďalších zástupcov UKF v Izraeli predchádzala pracovná návšteva prof. Tsafi Timor na UKF v Nitre v závere letného semestra akad. roku 2021/2022.
Spolupráca s prof. Tsafi Timor bola nadviazaná pred viacej ako 10 rokmi počas konferencie, ktorú usporiadala Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre. Pracovné kontakty s menovanou dlhodobo udržiavali metodičky katedry, doc. Jana Harťanská (aktuálne na KAJaK, PF) a prof. Zdenka Gadušová. S kolegami a študentmi z Kibbutzim College of Education realizovali zaujímavý online projekt venovaný pedagogickej praxi študentov. Študenti oboch inštitúcií dostávali v priebehu semestra hospitačné zadania a podporné texty k nim, ktoré im mali pomôcť pri hospitácii a písaní si poznámok k téme hospitácie. Následne si počas online stretnutí vymieňali svoje postrehy a poznatky a diskutovali o nich. Na základe poznatkov z uskutočneného projektu vznikla aj spoločná publikácia doc. Zuzany Harťanskej s prof. Tsafi Timor.
Počas realizovanej ostatnej návštevy v Nitre sa prof. Tsafi Timor s pracovníkmi Katedry anglistiky a amerikanistiky podelila o svoje skúsenosti s prácou so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Veľmi zaujímavá bola aj jej prednáška o uvedenej problematike pre študentov doktorandského štúdia FF a PF, ktorá sa uskutočnila 5. júla 2022. Problematika prednášky zaujala nielen doktorandov (denných i externých), ale aj kolegov, ktorí prišli v hojnom počte a zaplnili takmer celú prednáškovú miestnosť 129 v budove FF na Štefánikovej ulici aj napriek tomu, že išlo už o pokročilý termín v závere semestra.
Výmena skúseností v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je veľmi užitočná nielen pre budúcich učiteľov, ale aj učiteľov z praxe, nakoľko týchto detí je v školách integrovaných z roka na rok viac. S prof. Tsafi Timor bude UKF preto v tejto oblasti spolupráce pokračovať aj naďalej a rozšíri ju o oblasť prípravy cvičných a uvádzajúcich učiteľov na uvádzanie budúcich a začínajúcich učiteľov.
Prof. Tsafi Timor sa na FF UKF a aj v samotnom meste Nitra veľmi dobre cítila a dokonca prejavila záujem o pôsobenie na UKF v pozícii hosťujúcej profesorky na jeden semester.
Medzinárodná spolupráca s Izraelom významne posilňuje medzinárodné renomé UKF v Nitre a je v súlade so stratégiou internacionalizácie univerzity.
 
Text: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., R – prorektorka pre medzinárodné vzťahy, prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., R – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
 
Uverejnené: 21. decembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color