L3-banner-media

Konzorcium U10+

Konzorcium U10+ začína tretí rok pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do registra konzorcií vysokých škôl, ktoré je súčasťou registra vysokých škôl dňa 22. januára 2021.
Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl.
Hlavné ciele konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí.
Zakladajúcimi členmi konzorcia sú:
  • Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • Katolícka univerzita v Ružomberku,
  • Prešovská univerzita v Prešove,
  • Technická univerzita vo Zvolene,
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Trnavská univerzita v Trnave,
  • Univerzita J. Selyeho v Komárne,
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Hlavným východiskom pre činnosť konzorcia bolo ukončenie projektu „Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl“. Štúdia bola v zmysle projektu zrealizovaná a je podkladom pre vypracovanie plánu ďalších aktivít konzorcia, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, ako aj pre tvorbu strategických dokumentov konzorcia. Uvedené aktivity smerujú k ďalšiemu zefektívňovaniu činností vysokých škôl a vytvárajú platformu pre konkrétne a špecifické spolupráce zamerané na rozvoj vzdelávania orientovaného na študenta.
Členovia prezídia konzorcia sa v ostatnom období zaoberali a hľadali spoločné riešenia v aktuálnych témach vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a to najmä v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách, vyhlásením „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“, ktoré bolo adresované vláde SR a upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl, ako aj metodiku na určovanie dotácie verejným vysokým školám a určeniu výšky dotácie.
Na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2023, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prezídium konzorcia schválilo rozšírenie konzorcia o nového člena – Akadémiu umení v Banskej Bystrici.
Za prezidenta Konzorcia U10+ bol na ďalšie dvojročné obdobie zvolený Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, za prvého viceprezidenta doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a za viceprezidentov doc. Ing. Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Text: tlačová správa Konzorcium slovenských univerzít U10+
Foto: logo – Konzorcium slovenských univerzít U10+

Uverejnené: 27. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color