L3-banner-media

Stretnutie riešiteľov Erasmus+

V projekte spolupracujú členovia Katedry matematiky, doc. PaedDr. Janka Medová, PhD., a Katedry informatiky, Mgr. Martin Cápay, PhD., FPVaI UKF v Nitre s partnermi z Univerzity v Utrechte, Holandsko, z Claude Bernard University Lyon 1, Francúzsko, Univerzity J. Keplera v Linzi, Rakúsko a berlínskou spoločnosťou Autentec pod vedením prof. Matthiasa Ludwiga z Goetheho Univerzity vo Frankfurte nad Mohanom. Cieľom projektu je vyvinúť prostredie na tvorbu úloh rozvíjajúcich matematické a informatické myslenie súčasne.
FPVaI Linz 1
Vo štvrtok bolo náplňou programu predstavenie jednotlivých výstupov, ktoré boli doteraz v projekte vytvorené a definovanie cieľov na posledný polrok riešenia projektu. Piatok sa niesol v tvorivom duchu. Členovia technického tímu navrhovali prostredie virtuálnej triedy, v ktorom budú učitelia môcť sledovať a riadiť prácu svojich žiakov. Didaktický tím sa venoval tvorbe úloh, analyzoval skúsenosti z pilotného overovania úloh a formulovali nápovede k vytvoreným úlohám. Sobota bola venovaná diskusii a analýze úloh s cieľom vytvoriť podnetné pokyny pre učiteľov, ktorí budú so systémom pracovať.
V júni 2023 sa na pôde UKF v Nitre uskutoční školenie, na ktorom sa učitelia naučia pracovať so systémom a tvoriť v ňom úlohy. Podrobnejšie školenie pre učiteľov z praxe bude v júli 2023 v rakúskom Linzi.
 
Text: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD., FPVaI – Katedra matematiky
Foto: Mgr. Martin Cápay, PhD., FPVaI – Katedra informatiky
 
Uverejnené 14. marca 2023
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color