L3-banner-media

Projekt študentov v rámci Erasmus+

Hosťami diskusného stretnutia s názvom Rozvoj študentov mimo vzdelávacieho procesu boli prof. Gabriela Petrová (garantka učiteľského programu na celej univerzite), doc. Martina Pavlíková (prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF), Ing. Marek Galány (finančný riaditeľ AIESEC), Bc. Anna Sova (študentka, ktorá absolvovala stáž a študijný pobyt v zahraničí) a Mgr. Peter Kupec (riaditeľ národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu)
SP E2 f    SP E1
Projekt je zameraný na podporu participácie študentov na chode univerzity. Študentský parlament Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rieši projekt v rámci Erasmus + s názvom „Na ceste k participatívnej univerzite“, cieľom projektu je zvýšiť angažovanosť a participáciu študentov na chode univerzity.
SP E3    SP E4
 
Text: Mgr. Lucia Spodniaková, predsedníčka študentského parlamenu UKF
Foto: archív Študentského parlamentu UKF
 
Uverejnené: 15. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color