L3-banner-media

UKF má štyroch nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov, ktorým 23. marca 2023 odovzdala dekréty v Prezidentskom paláci. Boli medzi nimi aj štyria zamestnanci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí týmto aktom získali titul profesor: 
  • doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF, v odbore kulturológia,
  • doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF, v odbore kulturológia,
  • Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ, v odbore cudzie jazyky a kultúry,
  • doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., z Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF, v odbore pedagogika.
Okrem štyroch menovaných profesorov si dekrét prevzala aj doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, v odbore masmediálne štúdiá, ktorá uskutočnila inauguračné konanie na UKF v Nitre.
profe2
Prezidentka vo svojom príhovore novým profesorom zdôraznila, že spolu s prestížnym titulom profesora prichádza aj zodpovednosť za jeho využitie. Vyjadrila tiež presvedčenie, že v novej etape svojho pôsobenia budú profesori ešte intenzívnejšie zdieľať svoje poznatky a skúsenosti. „Čakajú vás ďalšie príležitosti viesť dialóg so študentmi, otvárať im dvere k novým poznatkom, ale aj k schopnosti získavať ich samostatne, k návyku bádať a pracovať na rozširovaní svojho poznania. Máte šancu viesť mladých ľudí k tvorivosti a k rozvíjaniu kritického myslenia,“ adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore. Zdôraznila, že profesori majú dôležitú úlohu pri formovaní vysokoškolského prostredia a pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne spoločnosti.
profe1
Podľa hlavy štátu vyspelá demokratická a občianska spoločnosť potrebuje fungujúci právny rámec. „Potrebuje občanov poznajúcich históriu, aby dokázali chápať súčasnosť. Potrebuje vzdelanú a rozhľadenú populáciu naučenú kriticky myslieť. Potrebuje ľudí vybavených nielen ekonomickou či právnou, ale aj sociálnou a kultúrnou gramotnosťou, občanov so zmyslom pre spravodlivosť a pre citlivosť k okoliu, s rešpektom k normám a hodnotám, ktoré definujú naše vzťahy a ktoré nás kvalifikujú na životaschopné a ohľaduplné ľudské spoločenstvo,“ uviedla. Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila presvedčenie, že demokratická a občianska spoločnosť potrebuje kultúru v najširšom zmysle slova a humanitné odbory zohrávajú kľúčovú úlohu v tejto oblasti. „A preto je aj vaše vymenovanie do najvyšších vedecko-pedagogických hodností impulzom, ktorý nás môže posunúť vpred,“ dodala v príhovore.
Novovymenovaným profesorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšej práce.
 
Spracovala: R – Kancelária rektora
 
Uverejnené: 24. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color