L3-banner-media

Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2023/2024

Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
ak ste nestihli našu predošlú výzvu na prihlásenie sa na Erasmus mobilitu, máte opätovnú možnosť prihlásiť sa a to v rámci 2. kola na mobilitu štúdium alebo stáž pre letný semester akademického roka 2023/2024 – neváhajte a prihláste sa do 22. 10. 2023.
Mobilitu štúdium (dlhodobú alebo krátkodobú) je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Zoznam platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd je k dispozícii u fakultných a katedrových Erasmus+ koordinátorov. V prípade mobility stáž nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda potrebná.
Nový Program Erasmus+ ponúka zaujímavé a variabilné typy mobilít, z ktorých si určite vyberiete!
ŠTUDENTI (denná a externá forma štúdia):
 • Dlhodobé štúdium na partnerskej VŠ (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
 • Dlhodobá stáž – napr. v podnikoch, na VŠ (s platnou ECHE) alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
 • Dlhodobá absolventská stáž – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov), na ktorú sa musia študenti prihlásiť počas štúdia na UKF. Ponuka tohto typu stáže je určená len pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú študentmi končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu kedykoľvek po ukončení štúdia na UKF. Túto stáž musí čerstvý absolvent zrealizovať s návratom najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na UKF.
 • Krátkodobá stáž pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (v trvaní 5 – 30 dní) s povinnou virtuálnou časťou. Virtuálna časť mobility musí trvať minimálne 1 deň. Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
 • Krátkodobá stáž doktorandov (v trvaní 5 – 30 dní) bez povinnej virtuálnej časti.
Granty pre študentov:
Podľa typu mobility a statusu môže študent získať dodatočný príspevok a to: na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite jednorazový príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade zeleného cestovania maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Pri dlhodobej mobilite študent získava základný grant vo výške 606 – 674 EUR/mesiac podľa typu mobility a prijímajúcej krajiny.
Pri krátkodobej mobilite sa študentovi udelí základný grant v sume 79 EUR/deň (do 14. dňa mobility) a za 15. – 30. deň mobility má nárok na 56 EUR/deň.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
Veľká Británia sa rozhodla nezapojiť do nového programu Erasmus+ pre roky 2021 – 2027 ako programová krajina, preto sa výzva na prihlasovanie tejto krajiny zatiaľ netýka a nie je možné sa na mobilitu do tejto krajiny zatiaľ prihlásiť.
Bližšie pokyny k mobilite študentov (štúdium a stáž) sú uvedené v spodnej časti tohto oznamu.
Ktorúkoľvek z vyššie uvedených mobilít študentov je nutné zrealizovať a ukončiť do termínu ukončenia aktuálneho Erasmus projektu, a to do 31. 7. 2024.
PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie sa na mobility je realizované štandardne prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné.
 • založiť si prihlášku (študent/doktorand v prihláške explicitne uvedie, že chce vycestovať na krátkodobú mobilitu),
 • v prihláške na štúdium uviesť maximálne 2 zahraničné VŠ
 • v prihláške uviesť fakultu UKF, na ktorej je študent zapísaný,
 • do prihlášky uviesť študentom preferovaný e-mail, ktorý pravidelne používa
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku,
 • nahrať motivačný list v jazyku, ktorý bude študent počas mobility používať
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF (týka sa len mobility stáž),
 • kliknúť na prihlášku odoslať (prihláška musí byť v stave „odoslaná“, inak ju fakultný koordinátor neuvidí a nemôže ju akceptovať),
 • informovať vedúceho katedry a katedrového Erasmus+ koordinátora, že ste sa prihlásili na Erasmus+ mobilitu kvôli následnému administratívnemu spracovaniu prihlášky podľa pravidiel programu Erasmus+.
UPOZORNENIA:
Fakultný Erasmus koordinátor (prodekan pre medzinárodné vzťahy) na základe materiálov, ktoré študenti nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. Prihlasovanie na mobility sa realizuje v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre mobility Erasmus+, pokiaľ Národná agentúra neurčí inak.
Po schválení mobility štúdium si študent v spolupráci s OMV pripraví a odošle dokumenty na prijímajúcu zahraničnú VŠ za účelom jeho prijatia na mobilitu. Avšak vzhľadom na už prebiehajúce uzávierky prijímania dokumentov schválených Erasmus študentov na partnerských VŠ (tzv. deadlinov) je potrebné počítať s tým, že v prípade nestihnutia deadlinu môže byť študentovi zo strany UKF zmenená prijímajúca partnerská VŠ na inú, ktorá je ešte schopná jeho dokumenty prijať. 
Pred prihlásením a vycestovaním na mobilitu sa, prosím, oboznámte s opatreniami vlády SR a aktuálnymi informáciami aj ohľadom prípadných obmedzení cestovania (pandémia ochorenia covid-19 a pod.) zverejnenými na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.
V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori: Ing. Katarína Butorová, PhD., Mgr. Michaela Ivaničová, Mgr. Pavol Vakoš.
Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť aj osoby s nedostatkom príležitostí. Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, politických, geografických alebo zdravotných príčin, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu. Medzi takéto osoby radíme napr. aj poberateľov sociálneho štipendia.
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color