L3-banner-media

ŠVUK na Katedre telesnej výchovy a športu

Do celoslovenskej akcie sa zapojilo už tradične mnoho študentov z univerzít z celého Slovenska. Konferencie sa zúčastnili študenti z FTVŠ UK Bratislava, FF UMB Banská Bystrica, KTVŠ KU Ružomberok, UTV UPJŠ Košice a z domácej UKF v Nitre.
PF KTVaS SVUK 01
Z každej univerzity sme privítali niekoľko vysokoškolských pedagógov, kolegov, ktorí boli členmi komisií v teoretických sekciách a v sekcii pohybové skladby (23). V teoretických sekciách (Športová edukológia, Športová humanistika, Športová kinantropológia, sekcia doktorandov) sa vedecky a odborne prezentovalo 23 študentov zo všetkých univerzít a v sekcii pohybové skladby (sekcia tanečná, sekcia športová) súťažilo 46 študentov zo 4 univerzít.
PF KTVaS SVUK 02
V doobedňajších hodinách študenti absolvovali konferenčné vystúpenia v 4 teoretických sekciách a následne boli podporiť svojich spolužiakov v športovej hale SPU, kde konferencia vyvrcholila súťažou v pohybových skladbách.
Celkove sa súťaže zúčastnilo 92 študentov a pedagógov, ktorí zhodnotili vysokú úroveň konferencie po odbornej a vedeckej stránke. Vyslovili obdiv a poďakovanie za kvalitnú prípravu celoslovenského kola Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie na KTVŠ PF UKF v Nitre.
 
Text: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., PF – Katedra telesnej výchovy a športu
Foto: archív Katedry telesnej výchovy a športu
 
Uverejnené: 17. mája 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color