L3-banner-media

Časopis Topics in Linguistics už aj v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre Topics in Linguistics indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS bol 15. apríla 2015 prijatý aj do databázy ERIH PLUS. Časopis Topics in Linguistics (ISSN 1337-7590) je medzinárodný vedecký časopis, ktorý katedra vydáva od roku 2007. Primárne sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka.
V časopise sa publikujú kvalitné originálne diela zamerané na rôzne teoretické a metodologické perspektívy pri skúmaní širokej škály aktuálnych otázok lingvistických štúdií. Vychádza v elektronickej a na požiadanie v tlačenej podobe v anglickom jazyku. Časopis od roku 2014 vydáva vydavateľstvo De Gruyter Open a počnúc číslom 13/2014 je indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS a nasledujúcich medzinárodných databázach: 
Cabell's Directory
Celdes
CNPIEC
EBSCO - Communication Source
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ProQuest -Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)
ReadCube
SCImago (SJR)
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WorldCat (OCLC)

Databázu ERIH PLUS nájdete na:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483795

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo