L3-banner-media

Stretnutia riešiteľov projektov MENTRA a IDEREC

Pracovníci Filozofickej fakulty UKF v Nitre z Katedry anglistiky a amerikanistiky a z Katedry romanistiky a germanistiky úspešne rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom partnerských projektov Erasmus+ KA 201, čím podporujú v medzinárodnom priestore výmenu odborno-vedeckých poznatkov, pedagogických a výskumných skúseností a najmä premostenie akademického prostredia s pedagogickou praxou.
Nadnárodné stretnutia medzinárodných tímov boli v ostatnom čase zrealizované v rámci projektov Erasmus+ MENTRA: Mentor Training, 2020-SK01-KA201-078250, ktorého hlavnou koordinátorkou je prof. Zdenka Gadušová z Katedry anglistiky a amerikanistiky, a IDEREC: Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill, 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608, ktorého hlavnou koordinátorkou je prof. Eva Stranovská, vedúca Katedry romanistiky a germanistiky.
FF MENTRA 1 web
Piate nadnárodné stretnutie riešiteľov projektu MENTRA (TPM5) a tréningové školenie metodikov odborných predmetov (aktivita C2) za účelom ďalšieho vzdelávania cvičných a uvádzajúcich učiteľov sa v rámci projektu MENTRA uskutočnilo v dňoch 27. – 31. marca 2023 na Katolíckej univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri (Maďarsko) za účasti zástupcov partnerov zo všetkých kooperujúcich inštitúcií (UKF v Nitre – SK, UJS Komárno – SK, OU v Ostrave – CZ, VŠE Praha – CZ, EKCU Eger – HU, UNS v Novom Sade – RS). Z riešiteľského tímu UKF v Nitre sa podujatí zúčastnili prof. Gadušová, prof. Stranovská a doc. Lomnický. Tréningového školenia sa zúčastnilo celkovo 34 účastníkov zo 4 krajín, ale najmä zo Srbska a Maďarska, ako aj z UJS v Komárne. Tréning zorganizovali spoločne Katolícka univerzita K. Eszterházyho v Egeri (Maďarsko) s Univerzitou v Novom Sade (Srbsko). Išlo o druhé podujatie tohto druhu, prvé sa uskutočnilo pre českých a slovenských účastníkov v septembri 2022 v Ledniciach. Počas nadnárodného stretnutia riešiteľov projektu boli prerokované výskumné a aplikačné aktivity projektu uskutočnené v ostatnom období riešenia projektu a ich monitoring. Riešitelia diskutovali tiež o procese akreditácie kurzov ďalšieho vzdelávania pre cvičných a uvádzajúcich učiteľov (mentorov) a postupoch ich schvaľovania v jednotlivých krajinách EÚ. Prediskutovali aj prípravu záverečnej konferencie k projektu, ktorá sa bude konať 20. júna 2023 v Piešťanoch, na Slovensku. Organizátori podujatí z EKCU v Egeri pripravili v rámci kultúrneho programu návštevu Barokovej diecéznej knižnice v budove univerzity a Egerského hradu s odborným výkladom.
FF IDEREC 2 web
Druhé nadnárodné stretnutie riešiteľov projektu IDEREC (TPM2) sa uskutočnilo v dňoch 13. – 14. apríla 2023 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre za účasti zástupcov všetkých 9 kooperujúcich akademických ako aj neakademických (základné a stredné školy) inštitúcií: UKF v Nitre – SK, OU v Ostrave – CZ, ATH v Bielsku-Białej – PL, ZŠ Nábrežie Mládeže v Nitre – SK, Gymnázium Golianova v Nitre – SK, ZŠ Ostrava-Poruba – CZ, Gymnázium Ostrava – Zabřeh – CZ, Magdalena Galuszka Oxford Centre – Anglojezyczne Przedszkole Oxford Pre-School – PL, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – PL. Koordinátorka projektu privítala zúčastnených partnerov a predstavila zástupcov vedenia UKF v Nitre, doc. Martinu Pavlíkovú, prorektorku UKF pre medzinárodné vzťahy a Dr. Dášu Nováčikovú, prodekanku pre medzinárodné vzťahy FF UKF, ktoré podujatie otvorili a predniesli príhovory. V zastúpení školských inštitúcií poďakovali za spoluprácu v projekte riaditeľky partnerských škôl na Slovensku, Dr. Katarína Vargová (riaditeľka ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre) a Dr. Zuzana Hurtová (riaditeľka gymnázia Golianova v Nitre). Celé podujatie sa nieslo v intenzívnom pracovnom nasadení. Riešitelia rokovali o výskumných úlohách a ich aplikácii v edukačnom procese. Analyzovali a diskutovali vytvorené intervenčné jednotky, ktoré učitelia základných a stredných škôl zo všetkých zúčastnených krajín v projekte pilotovali vo svojich školách a pripravili spätné väzby z ich overovania, na základe ktorých sa kreovali inovované moduly intervenčných jednotiek pre rozvíjanie čítania s porozumením v anglickom a nemeckom jazyku na medzinárodnej úrovni. Riešitelia pripravovali tiež obsahovú náplň a dizajn učebníc a spoločnej monografie. Učiteľov zo slovenských škôl zastupovali Mgr. Peter Humay a Mgr. Viktor Klimo. Riešitelia z UKF v Nitre (prof. Stranovská, prof. Gadušová, doc. Hvozdíková, Dr. Hockicková, Dr. Ficzere, Dr. Szabó, dr. Chválová, prof. Králik, Dr. Weiss a Mgr. Haringa) zorganizovali pre zahraničných partnerov aj kultúrny program, ktorým bola prehliadka Nitrianskeho hradu, návšteva diecéznej knižnice a reformovaného kostola v Nitre s odborným výkladom.
 
Text: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Foto: Mgr. Ivan Haringa, FF – Katedra romanistiky a germanistiky
 
Uverejnené: 26. mája 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color