L3-banner-media

Memorandum o porozumení s Talianskom

 UKF v Nitre dlhodobo úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu s Talianskom v rôznych sférach vzdelávania a výskumu na medzinárodnej úrovni. Jedným z výsledkov tejto kontinuálnej spolupráce je podpísanie Memoranda o porozumení.
Dňa 22. mája 2023, rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal na pôde univerzity mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Talianskej republiky na Slovensku, J. E. Catherine Flumiani. Pani veľvyslankyňu z úrovne ambasády sprevádzala stážistka sl. Francesca Mariani. Na pracovnom stretnutí bola za UKF prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
R memorandum IT 01
Dôvodom pracovnej návštevy pani veľvyslankyne na UKF bol podpis Memoranda o porozumení medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Veľvyslanectvom Talianskej republiky v Bratislave. Zmluvu v zastúpení UKF podpísal jej rektor, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. V zastúpení Veľvyslanectva Talianskej republiky v Bratislave, zmluvu podpísala J. E. Catherine Flumiani.
Predmetom Memoranda je vzájomná spolupráca signatárskych strán v oblasti vzdelávania a organizácie kultúrnych podujatí pre študentov UKF v Nitre v rámci bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr, počnúc od mája 2023 na dobu neurčitú.
R memorandum IT 02
Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave bude spolupracovať s UKF v nasledovných oblastiach:
  • podieľať sa na spolupráci v rámci oblasti vzdelávania a organizácie dohodnutých kultúrnych podujatí pre študentov UKF v Nitre, ktoré v zmysle platného študijného plánu bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr poskytuje Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre,
  • prispievať k realizácii partnerstiev a výskumných projektov s talianskymi univerzitnými inštitúciami,
  • prispievať k iniciatívam na podporu talianskeho jazyka aj v inštitúciách tretích strán, ako sú stredné školy v meste Nitra a jeho okolí, zameraným na podporu štúdia talianskeho jazyka aj na akademickej úrovni.
Na záver pracovného stretnutia J.E. Catherine Flumiani odovzdala rektorovi UKF, prof. Liborovi Vozárovi, reprezentatívny dar – mapu Talianska – Italia Fisica.
Pevne veríme, že rozvoj medzinárodnej spolupráce s Talianskom sa bude naďalej úspešne rozvíjať.
 
Text: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., R – prorektorka pre medzinárodné vzťahy 
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
Uverejnené: 1. júna 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color