L3-banner-media

Úspešné zavŕšenie projektu MENTRA

Stretnutia projektu Erasmus+ 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training (MENTRA) sa zúčastnili zástupcovia všetkých šiestich partnerských univerzít zo Slovenska (UJŠ v Komárne, UKF v Nitre), Českej republiky (OU v Ostrave a VŠE v Prahe), Maďarska (EKCU v Egeri) a Srbska (UNS v Novom Sade).
V rámci projektu boli pripravené učebné materiály za účelom ďalšieho vzdelávania cvičných a uvádzajúcich učiteľov, ktoré boli publikované v 5 jazykoch (on-line v angličtine) a v printovej podobe v 4 národných jazykoch zúčastnených krajín (t.j. slovenčine, češtine, maďarčine a srbčine). Vytvorené a akreditované boli aj kurzy ďalšieho vzdelávania cvičných a uvádzajúcich učiteľov, ktoré budú realizovať inštitúcie participujúce na projekte.
Súčasťou projektového stretnutia bola aj medzinárodná konferencia na tému MENTORING V PEDAGOGICKEJ TEÓRII A PRAXI: STRATÉGIE – INOVÁCIE – APLIKÁCIE, ktorá sa uskutočnila v hoteli Park v Piešťanoch, 20. júna 2023 za účasti viacej ako 70 cvičných a uvádzajúcich učiteľov zo Slovenska. Na konferencii boli prezentované výsledky projektu a poznatky z ich overovania v praxi, ako aj ich prepojenie na aktuálne dianie v oblasti implementácie kurikulárnej reformy do slovenského vzdelávacieho systému.
FF E Mentor 03w
Konferenciu poctili svojou návštevou a aktívnym vystúpením aj dve prorektorky UKF v Nitre – prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., a doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Okrem nich v programe konferencie vystúpila prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. koordinátorka projektu, prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Dr. habil. Kinga Horváth, PhD., prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. a ďalší účastníci spomedzi učiteľov, a to najmä popoludní, počas okrúhleho stola a panelových diskusií, kde sa učitelia živo zapojili do výmeny názorov na aktuálne otázky praktickej prípravy učiteľov a ich vedenia počas pedagogickej praxe a prvého roku pôsobenia v škole.
FF E Mentor 04w
Konferencia vyvolala v radoch učiteľov pozitívnu odozvu. Vyslovili želanie, aby takýchto stretnutí s vysokoškolskými odborníkmi z oblasti vzdelávania učiteľov ako aj s kolegami z iných škôl bolo viacej a častejšie.
 
Text: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.,  FF – Katedra romanistiky a germanistiky
 
Uverejnené: 20. júla 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color