L3-banner-media

Riaditeľ ISI Tyler James Bennett na pôde FF

Prvým z nich bola prednáška amerického semiotika ass. prof. Tylera Jamesa Bennetta, PhD., riaditeľa International Semiotic Institute (ISI) na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého (FF UP) v Olomouci, pôsobiaceho zároveň na tamojšej Katedre všeobecnej lingvistiky. Prednáška sa konala v rámci celofakultného cyklu Interdisciplinárne dialógy, ktorý sa obnovil po koronakríze od začiatku zimného semestra akademického roka 2023/2024 opätovne pod záštitou dekana FF prof. Martina Hetényiho.
FF semiotika 01w
J. Bennett vystúpil s témou The general semiotics module and „Slovenská semiotická skupina“, v ktorej o. i. predstavil svoju kyberneticko-semiotickú teóriu a jej podstatné charakteristiky ako technokratickosť, solipsizmus či neromantizmus. V nadväznosti na koncepciu J. Derridu upozornil na problematiku diagramatológie, resp. vedeckého štúdia diagramov, ktorý zobrazuje vzťah medzi časťami objektu, a tak uľahčuje jeho používanie pri uvažovaní o myšlienkových procesoch – pojem znaku sa tak vzďaľuje od predstavy jednoduchého kódovania a dekódovania smerom k epistemologickému získavaniu poznatkov prostredníctvom operatívnych, alebo zložitých znakových systémov. V závere si kládol zaujímavé otázky ohľadom špecifickosti slovenskej semiotiky (Bratislavská semiotika vs. Nitrianska semiotická škola, resp. „Tatranská semiotika(?)“).
FF semiotika 02w
13. decembra 2023 sa v organizačnej gescii Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie (ÚMKTKE) – Oddelenia kulturológie na FF UKF v Nitre uskutočnilo v UNI klube UKF vedecké kolokvium/okrúhly stôl s názvom So many insights of semiotics and philosophy on culture & arts today…, na ktorom sa predstavilo päť odborníkov. Ako prvý vystúpil spomínaný Dr. Bennett s témou Critical Digital Humanities and the Cybersemiotic Culture Research Unit, po ňom Ľudmila Lacková, PhD. et PhD (vedúca Katedry všeobecnej lingvistiky FF UP v Olomouci), ktorá za zamerala na Digital Writing and the New Era for Linguistics. S ďalším podnetným príspevkom vystúpil slovenský filozof doc. Klement Mitterpach, PhD. (pôsobiaci na Katedre filozofie a politológie FF UKF v Nitre), zaoberajúci sa problematikou The Birth and the Annihilation of the Singular. Ontological and Scientific Explanations in Two Film Narratives. Samotný hlavný organizátor a kurátor podujatia prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (ÚMKTKE – Oddelenie kulturológie FF UKF v Nitre) prezentoval naše esteticko-semiotické bádanie vo výberovom pohľade na výskum F. Mika, P. Faltina, V. Godára a J. Cseresa v texte Still Current Motifs of Slovak Semiotic Theories of Art and Music. V nadväznosti naň vystúpil Vladimír Lobotka, M. A. (ÚMKTKE – Oddelenie kulturológie FF UKF v Nitre), ktorý predostrel tematiku Disenchantment of the World and the Crisis of Our Times“, poukazujúc na náš „odčarovaný svet“ meniaci sa na prostriedok patologickej spotreby.
FF semiotika 03w
Atmosféru kolokvia dotvárali živé diskusie a polemiky, ktoré dotvárali obraz vydareného podujatia. Príspevky z podujatia, ktoré sa konalo v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 041UKF-4/2022 Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia, budú zverejnené v internetovom časopise Culturologica Slovaca 1/2024.
 
Text: Mgr. Ingrid Hudecová, interná doktorandka, FF – ÚMKTKE Oddelenie kulturológie,
Foto: prof. PhDr. Július Fujak, PhD., Paulína Grolmusová, Mgr. Ľudmila Lacková, PhD.
 
Uverejnené: 22. decembra 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color