L3-banner-media

Pedagogická fakulta UKF v Španielsku

V dňoch 15. – 19. januára 2024 uskutočnili pracovníci Katedry techniky a informačných technológií PF UKF – prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD., a Mgr. Monika Valentová, PhD., Erasmus+ mobilitu školenie v rámci KA131 na Pedagogickej fakulte Univerzity Granada v Španielsku.
Počas  pobytu na uvedenej inštitúcii boli prijatí aj prof. Javierom Villoria Prietom, dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Granada a prof. Silou Pla Pueyo, prodekankou pre internacionalizáciu. Rokovania s týmito čelnými predstaviteľmi boli zamerané na možnosti uzatvorenia bilaterálnej dohody medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Granada a Pedagogickou fakultou UKF v rámci programu Erasmus+.
PF Granada 01w
Ďalšími aktivitami realizovanými v rámci návštevy boli pracovné stretnutia s členmi katedry pedagogiky, katedry didaktiky a školského manažmentu, a Centra prípravy učiteľov, tematicky zamerané na vzájomné oboznámenie sa so vzdelávacími a vedecko-výskumnými činnosťami uvedených pracovísk Pedagogickej fakulty Univerzity Granada na jednej strane a Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF na druhej strane.
Veľmi podnetné boli diskusie so študentmi doktorandského štúdia prepojené s ukážkami využívania špeciálnych priestorov určených jednak pre študentov na prípravu ich výstupovej pedagogickej praxe, jednak na realizáciu vzdelávacích činností (vedených učiteľmi z praxe, príp. študentmi učiteľstva) určených pre žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania.
PF Granada 02w
Za najvýznamnejší bod programu návštevy možno označiť stretnutie s prof. Pablom José Garcia Sempere a prof. Magdalenou Ramos Navas-Parejo, venované prerokovaniu potenciálnych možností účasti Pedagogickej fakulty Univerzity Granada na riešení projektu Women in STEM and STI (projekt programu Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education, KA220-HED), aktuálne pripravovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Ljubljana, ako koordinátorom projektu, v spolupráci s UKF v Nitre, Univerzitou Novi Sad v Novom Sade, Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Univerzitou sv, Cyrila a Metoda v Skopje a Beogradskou univerzitou v Beograde.
V kontexte diskusie uvedeného projektu bola riešená aj otázka prípadných ďalších možností vzájomnej vedecko-výskumnej, publikačnej ako aj pedagogickej spolupráce.
 
Text a foto: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF – Katedry techniky a informačných technológií 
 
Uverejnené: 30. januára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color