L3-banner-media

"Freedom - Libertad - Liberté - Libertà - Freiheit - Sloboda"

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky v spolupráci s Katedrou romanistiky FF UKF v Nitre a s Okresným úradom Nitra, odbor školstva, zorganizovali v dňoch 22. až 24. 4. 2015 už 16. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy. V tomto roku sa na pódiu v aule UKF vystriedalo 30 predstavení, ktoré spolu so svojimi žiakmi a študentmi pripravili učitelia ZŠ, SŠ a jazykových škôl v rôznych cudzích jazykoch. Prvé dva dni patrili vystúpeniam v anglickom jazyku, posledný deň sme mohli okrem anglického  jazyka počuť z pódia francúzštinu, nemčinu, ruštinu i španielčinu. Nadšenie, radosť a odvahu z divadelných vystúpení spoločne zdieľalo viac ako 500 detí a študentov škôl z ďalekého (Hradec Králové, Stará Turá, Malacky a i.) i blízkeho okolia (Nové Zámky, Topoľčany, Levice, Pohranice, Nitra a i.). Počas troch dní postupne amatérski herci odhaľovali jedinečný pohľad na tému slobody. Každé z predstavení tvorilo čiastočne alebo úplne autorské divadlo a prinieslo zlomky kreativity, emotívnosti, odvahy, dramatickosti i vtipu. To všetko v cudzom jazyku.

Divadelný festival slávnostne otvorili a zároveň povzbudili žiakov a študentov škôl prodekani FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD., a metodička Katedry anglistiky a amerikanistiky doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.

Porotu, ktorá hodnotila a v závere dňa aj oceňovala jednotlivé predstavenia, tvorili pedagógovia z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry translatológie, Katedry romanistiky, vybraní učitelia základných alebo stredných škôl a vybraní študenti z Filozofickej fakulty UKF. Hlavnými organizátormi podujatia a členmi poroty 16. ročníka festivalu boli: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (KGer), Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. (KAaA), Mgr. Natália Čechová (KAaA), doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (KAaA), doc. Oľga Rudá, PhD. (KAaA), PhDr. Petra Pappová, PhD. (KRom), PhDr. Mária Kiššová, PhD. (KAaA), M. Phil. Radovan Glovňa, PhD. (KGer), PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD. (KTR), Mgr. Andrej Záhorák (KTR) a Mgr. Zuzana Kormaňáková (KRom).
Na príprave a realizácii podujatia sa výraznou mierou podieľali aj študenti z Katedry anglistiky a amerikanistiky (Peter Kleman, Simona Ďurková, Dominika Uhrová a i.) a Katedry germanistiky (Simona Ďurková, Lenka Pošteková). Moderovali celé podujatie a taktiež si pripravili literárno-hudobné stvárnenie témy sloboda, ktorá odznievala počas celého festivalu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo