L3-banner-media

Dekanom FSŠ sa stal doktor Ladislav Szekeres

Akademický senát Fakulty stredoeurópskych štúdií (FSŠ) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle Zásad voľby kandidáta na dekana a prijatia návrhu na odvolanie dekana dňa 13. novembra 2024 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana FSŠ UKF v Nitre.
Návrh na kandidáta na dekana FSŠ UKF v Nitre mohol do 12. h dňa 8. januára podať každý člen akademickej obce UKF v písomnej forme prostredníctvom návrhového listu a cez podateľňu UKF predsedovi Akademického senátu FSŠ UKF doc. PhDr. Jánovi Gallikovi, PhD. Doc. Gallik týmto spôsobom obdržal 2 návrhy na funkciu dekana FSŠ a oba na meno súčasného prodekana pre vzdelávanie FSŠ RNDr. Ladislava Szekeresa, PhD.
Zoznam kandidátov na dekana FSŠ bol na webovom sídle UKF v Nitre zverejnený 15. januára 2024 – jediným zverejneným kandidátom na tento post bol RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Fakulta potrebuje nové študijné programy
Voľbe dekana FSŠ predchádzalo verejné vypočutie uchádzača na túto funkciu, na ktorom RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., predstavil svoje vízie v stratégii rozvoja fakulty. Verejné vypočutie sa konalo 1. februára 2024 od 9.15 h v miestnosti D2 budovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Následná voľba kandidáta na dekana sa uskutočnila na neverejnom zasadnutí volebného zhromaždenia v ten istý deň o 13. h v zasadacej miestnosti Dekanátu FSŠ UKF.
Zástupcov vedenia UKF, fakulty, Akademického senátu FSŠ, volebného zhromaždenia a členov akademickej obce privítal doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., predseda Akademického senátu FSŠ UKF a riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ. Osobitne privítal rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana FF UKF prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., dekanku FSŠ UKF dr. habil. PaedDr. Žofiu Bárcziovú, PhD., a predsedníčku Študentského parlamentu Mgr. Luciu Spodniakovú.
Doc. Gallik prítomným predstavil osobnosť uchádzača na post dekana FSŠ. RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., odborný asistent na Ústave pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF, pôsobí na našej univerzite už 26 rokov, z toho 10 rokov zastáva post prodekana pre vzdelávanie FSŠ.
Nové študijné programy
Svoje tézy a návrhy rozvoja Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF na obdobie rokov 2024 – 2028 RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., prezentoval v slovenskom i maďarskom jazyku. V prezentácii priblížil súčasný stav fakulty ako východisko k pozitívnym zmenám a trendom, ktoré by chcel ako budúci dekan presadiť s cieľom napredovania fakulty v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja, publikačnej i projektovej činnosti, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov.
„Rok 2023 bol veľmi významný pre univerzitu aj pre fakultu. Pracovná skupina Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zhodnotila Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania s pozitívnym výsledkom. Je veľmi dôležité, že univerzita získala právo vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy vo všetkých študijných odboroch, v ktorých univerzita realizuje študijné programy,“ povedal v úvode RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
„Akademický rok 2023/2024 je z pohľadu našej fakulty aj preto veľmi významný, lebo pred niekoľkými týždňami sme oslavovali 20. výročie založenia Fakulty stredoeurópskych štúdií. Za 20 rokov existencie sa fakulta etablovala, vybudovala si dobré renomé a ponúka špecifické učiteľské a neučiteľské študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia. O vysokej úrovni práce na našej fakulte svedčia aj dobré výsledky v rámci hodnotenia Akademická štvrťhodinka.“
Tézy svojho plánu rozvoja fakulty RNDr. Szekeres zaradil do troch oblastí – vzdelávanie, veda a výskum a zahraničné vzťahy a mobility. V rámci prvej oblasti štúdia chce ako dekan prioritne riešiť stagnujúci, resp. klesajúci počet študentov, zníženie záujmu o niektoré študijné programy a drop-out študentov.
„Jedným z dôvodov klesajúceho záujmu študentov je aj skutočnosť, že v poslednom období sme mali veľmi obmedzené možnosti podávania žiadostí o akreditáciu nových študijných programov,“ zdôvodnil RNDr. Szekeres nepriaznivý trend. „Preto je veľmi dôležité, že univerzita získala oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v širokom spektre študijných odborov. Táto skutočnosť otvára nové možnosti v rozširovaní ponuky študijných programov o ďalšie kvalitné študijné programy. Mojou víziou je vytvorenie aspoň dvoch študijných programov, o ktoré je vysoký dopyt na pracovnom trhu a sú v súlade aj s profilom univerzity i fakulty.“
V záujme personálneho zabezpečovania existujúcich a nových študijných programov je veľmi dôležitá podpora zamestnancov fakulty v odbornom raste, ale ako RNDr. Szekeres zdôraznil, pri vytváraní nových študijných programov bude zrejme potrebné prijať aj nových odborníkov. „Naša personálna politika bola aj doteraz veľmi prísna, nakoľko všetky tieto kroky sú spojené s financiami, preto v tomto smere musíme byť i naďalej veľmi opatrní.“
Cielené vyhľadávanie partnerov z praxe
Iným spôsobom zvyšovania atraktivity študijných programov je podľa RNDr. Szekeresa ich priebežná aktualizácia, resp. úprava. Zmeny v študijných programoch, ktoré na fakulte zosúladili so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, boli hodnotené veľmi kladne aj študentmi FSŠ. Na základe priebežnej komunikácie so študentmi, zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami vedenie FSŠ už pred niekoľkými rokmi doplnilo do už existujúcich študijných programov predmety veľmi cenné z hľadiska praxe.
„Ide napríklad o 4 predmety zo série Ľudová kultúra vo vyučovacom procese alebo Zážitková pedagogika v praxi, ktoré sú veľmi obľúbené u študentov. Študenti študijného programu maďarsko-slovenský bilingválny mediátor svoju odbornú prax absolvujú v zahraničí, čo vychádza tiež z požiadaviek pracovného trhu. V záujme rozšírenia  spolupráce s praxou ako dekan - v prípade, že budem zvolený - budem iniciovať vytvorenie systému kritérií na cielené vyhľadávanie partnerov z praxe,“ zdôraznil RNDr. Szekeres s tým, že vhodná modifikácia študijných programov a zohľadnenie potrieb pracovného trhu sú zároveň aj efektívnym spôsobom riešenia zníženého záujmu študentov.
S tým súvisí aj dobre nastavená propagácia študijných programov. Fakulta využíva všetky dostupné formy propagácie štúdia na FSŠ cez médiá, návštevy stredných škôl, veľtrhov vzdelávania či talentové súťaže. V nastavenom trende treba podľa  RNDr. Szekeresa pokračovať a nebáť sa využívať aj nové formy propagácie fakulty a štúdia.
Chce vytvoriť podporné výberové predmety
Drop-out študentov, čiže predčasné zanechanie štúdia alebo vylúčenie zo štúdia v 1. ročníku, je podľa prodekana FSŠ neželaný jav. Cieľom univerzity je zníženie drop-outu z priemerných 17,8% (2022) na zhruba 15,3% (2026). „Splnenie nebude jednoduché, nakoľko na niektoré faktory nemáme priamy vplyv,“ podotkol dr. Szekeres. V tomto považuje za dôležité posilniť úlohu študijných poradcov – okrem iného formou pravidelných stretnutí so študentmi aj v neformálnom prostredí.
„Mojou víziou je tiež vytvorenie výberových predmetov, ktoré by slúžili ako podporné predmety pre študentov k úspešnému absolvovaniu náročných predmetov podľa záujmu. Aby posilnené úlohy študijných poradcov nekládli príliš vysoké nároky na kolegov, plánujem rozšíriť počet poradcov najmä pre študijné programy s väčším počtom študentov. Považujem za dôležité aj opätovné zaradenie aktualizovaného predmetu Metodológia učenia sa do našich študijných programov, nakoľko je to ďalší užitočný nástroj na znižovanie drop-outu.“
Vzhľadom na obľúbenosť EDU kurzov u študentov by chcel ako dekan rozšíriť ich ponuku, táto požiadavka sa objavila aj v Hodnotiacej správe pracovnej skupiny SAA. Dr. Szekeres pokladá za dôležité všetky formálne aj neformálne aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania. Popri U3V plánuje zaviesť vzdelávacie programy v rámci inovačného vzdelávania pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. „Vzhľadom na záujem zo strany pedagógov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským by som ako dekan bol za opätovné vytvorenie podmienok na realizáciu atestácií pre učiteľov zo škôl s VJM.“
Kvalitné výsledky vo vede a výskume sú kľúčové
V oblasti vedy a výskumu uchádzač o post dekana rozobral témy publikačnej činnosti, periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, projektovú činnosť a motivačný systém. Zdôraznil, že kvalitné výsledky vo vede a výskume sú pre fakultu kľúčové a potrebné aj z hľadiska systému zabezpečovania kvality študijných programov. RNDr. Szekeres prezentoval údaje v rámci publikačnej činnosti tvorivých zamestnancov FSŠ za rok 2023.
„V porovnaní počtu publikácií vo WOS a Scopus za posledné roky s rokmi 2017 a 2018 je viditeľný nárast, rok 2021 – veľmi významný aj z dôvodu príprav na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAA - bol výrazne lepší. Ideálne by bolo, keby premietnutý počet publikácií vo WOS a Scopus na jedného tvorivého zamestnanca by bol čo najvyšší. V prípade knižných publikácií je dôležité, aby každý pedagóg, ktorý zabezpečuje profilový predmet, napísal aspoň jednu učebnicu k svojmu predmetu.“
Pri hodnotení úrovne vedy a výskumu je Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER) kľúčové, keďže zaváži aj vo financovaní univerzity. „UKF v Nitre sa tomuto hodnoteniu podrobila v roku 2022, naša fakulta bola hodnotená v dvoch oblastiach výskumu, v pedagogických vedách a vo filológii. V oblasti filológie sme získali veľmi dobré hodnotenie. Hodnotené publikácie pochádzajú z tvorby zamestnancov Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr a Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. Dve publikácie boli zaradené medzi najkvalitnejšie publikácie svetovej kvality, 15 medzi publikácie významnej medzinárodnej kvality a 8 medzi publikácie národnej kvality,“ skonštatoval L. Szekeres.
V oblasti pedagogických vied bola 1 publikácia FSŠ zaradená medzi publikácie medzinárodnej kvality, 13 medzi publikácie národnej kvality, 11 publikácií zostalo v kategórii nezaradené.
„Mojou víziou je, aby úroveň publikačnej činnosti v oblasti filológie bola zachovaná, resp. aj lepšia. V oblasti pedagogických vied sa musíme snažiť o dosiahnutie lepších publikačných výstupov – v tomto záujme plánujem usporiadať školenia, aby sme zosúladili publikačné zvyklosti autorov s očakávaniami v oblasti pedagogických vied.“
Treba získať nové projekty
V oblasti projektovej činnosti je výkon fakulty podľa RNDr. Szekeresa v posledných 5 rokoch pomerne vyrovnaný, svoj názor dokumentoval grafmi vývoja počtu projektov za roky 2008 – 2023 a ich finančným zabezpečením. Napriek tomu, že každé pracovisko má svoj špecifický profil, je veľmi dôležité, aby všetky pracoviská mali aj vedecké projekty.
„V oblasti projektov nám, žiaľ, chýbajú vedecké projekty s vysokým finančným obnosom, preto je mojou prioritou získanie projektu Horizont, ale podporujem získanie aj iných projektov, v prvom rade APVV, VEGA, alebo kultúrno-edukačných ako KEGA, Erasmus+, alebo zahraničné výskumné a kultúrno-edukačné projekty. Považujem za dôležité aj rozvojové projekty EŠF alebo projekty z Plánu obnovy.“
V rámci motivačného systému na podporu výskumu a ďalšej tvorivej činnosti na FSŠ dr. Szekeres plánuje aktualizáciu v súlade s novými výzvami a potrebami fakulty. Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti pokladá za významnú aj popularizáciu vedy. V rámci nových výziev dnešnej doby spomenul tiež tému umelej inteligencie, ktorá má vplyv aj na akademický život. Na pôde fakulty plánuje iniciovať diskusiu na tému využívania AI a jej hraníc.
Plánuje zatraktívniť priestory fakulty
V ďalšej časti prezentácie sa RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., dotkol problematiky zahraničných  vzťahov a mobilít. FSŠ má podpísané bilaterálne dohody Erasmus+ s 37 inštitúciami z EÚ a EHP a 2 zmluvy mimo EÚ a EHP (UA, RF). „Počet študentov fakulty vyslaných v rámci mobilít Erasmus+ sa takmer strojnásobil v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022. Študenti fakulty využívajú aj Erasmus+ stáže. Zaujímavou možnosťou je pre nich aj participácia na mobilitách cez program Makovecz,“ uviedol prodekan FSŠ s tým, že v oblasti mobilít vidí isté rezervy. Ako dekan FSŠ má v pláne zaviesť dôležité zlepšenia, ktoré by pozitívne ovplyvnili naše akademické prostredie v rámci medzinárodných vzťahov. Zahŕňajú posilnenie medzinárodnej spolupráce vyhľadávaním nových možností bilaterálnych dohôd, na fakulte chce rozbehnúť programy typu Blended Intenstive Program, rozšíriť CEEPUS inštitucionálne dohody a propagovať ďalšie formy zahraničných mobilít. Chce tiež podporovať zvýšenie počtu študentských zahraničných mobilít  vyhľadávaním nových, atraktívnych partnerov aj usporiadaním motivačných besied so študentmi. Riešenie vidí aj v  posilnení spolupráce s fakultnými a katedrovými Erasmus+ koordinátormi.
„V oblasti internacionalizácie plánujem rozšírenie ponuky predmetov, ktoré vyučujeme, resp. sme schopní zabezpečiť aj v anglickom jazyku. Z hľadiska zvyšovania atraktivity ponuky fakulty pre zahraničných študentov v rámci mobilít je to veľmi dôležité.“
V neposlednom rade dr. Szekeres myslí na študentov okrem skvalitnenia štúdia aj zatraktívnením priestorov FSŠ. Vo vstupnej hale plánuje rozšíriť oddychový priestor pre študentov, chce tu nainštalovať aj keramickú „odkazovú“ tabuľu a dataprojektor, čím by sa hala stala vhodným miestom pre organizovanie rôznych spoločenských podujatí pre študentov.
Dekanom FSŠ od 1. apríla 2024
Po verejnom vypočutí kandidáta na dekana FSŠ UKF nasledovala diskusia, v ktorej RNDr. Szekeres odpovedal na otázky z pléna. O 13. h sa konalo neverejné zasadnutie volebného zhromaždenia, ktoré RNDr. Ladislava Szekeresa, PhD., zvolilo na post dekana FSŠ UKF v Nitre na najbližšie štyri roky. Funkcie sa ujme po vymenovaní rektorom UKF prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., od 1. apríla 2024.
 
Spracovala. Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií 
 
Uverejnené: 2. februára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color