L3-banner-media

Medzinárodná spolupráca UKF s Albánskom

Alexandr Moisu University v prímorskom meste Drač (Albánsko) patrí medzi významných zahraničných partnerov, s ktorými UKF rozvíja spoluprácu v rámci programu Erasmus+ KA171 (krajiny mimo EU a EHP).
Dňa 29. januára 2024 prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekanku Pedagogickej fakulty Prof. Dr. Klodianu Leka a vedúcu Katedry cudzích jazykov Prof. Dr. Anitu Muha. Kolegyne navštívili UKF v rámci programu Erasmus+ KA171. Kolegyne následne pokračovali v pracovnom programe na Filozofickej fakulte.
 
Nadviazaná medzinárodná spolupráca je výsledkom medzinárodných aktivít prorektorky pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD., ktorá partnerskú inštitúciu pracovne navštívila niekoľkokrát. Medzinárodnej spolupráci predchádzali rokovania s veľvyslankyňou Albánska na Slovensku, J. E. Enkeledou Merkuri, ktorá túto univerzitu odporučila ako spoľahlivého a zodpovedného partnera.
R Albansko 240202 03w 3 
V júni 2023 prijala rektorka Alexandr Moisu University Prof. Kseanela Sotirofski prorektorku Pavlíkovú na pôde Alexandr Moisu University. V rámci pracovného stretnutia bola podpísaná Erasmus+ KA171 bilaterálna dohoda o medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a cudzích jazykov. Na pracovnom stretnutí prorektorku Pavlíkovú sprevádzala prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik ThD., ktorí sa významne podieľajú na realizácii medzinárodnej spolupráce s Alexandr Moisu University.
R Albansko 240202 03w 
Výsledkom rokovaní je dohodnutá a úspešne realizovaná medzinárodná spolupráca v rámci Katedry romanistky a germanistiky (FF). Spolupráca zahŕňa cudzie jazyky (primárne nemecký a anglický), lingvodidaktiku, vzdelávanie, filozofiu vzdelávania, výskum v oblasti moderných trendov vo vzdelávaní, spoločné publikácie pracovníkov UKF a Alexandr Moisu Univerzity v databáze Scopus a WOS, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií a ďalších vzdelávacích aktivít.
Zahraničná partnerská univerzita deklarovala záujem o rozšírenie medzinárodnej spolupráce s UKF v oblasti pedagogiky, prírodných vied, informatiky a psychológie.
 
Text: Mgr. Michaela Ivaničová, R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
Foto: fotoarchív Martiny Pavlíkovej
 
Uverejnené: 2. februára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color