L3-banner-media

Konzorcium UMB a UKF uspelo v grantovej výzve

Konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa úspešne zapojilo do grantovej výzvy z Plánu obnovy a získalo nenávratný finančný príspevok  vo výške 24 909 959,95 eur na realizáciu spoločného projektu „Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF“.
Cieľom grantovej výzvy s kódom 08I01-20-V05, vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, bolo motivovať slovenské univerzity, aby založili strategické partnerstvá a tak posilnili strategický rozvoj infraštruktúry, ako aj zvýšili kvalitu vzdelávania a zdieľali príklady dobrej praxe.
Do grantovej výzvy rezortu školstva sa celkovo zapojili 4 konzorciá vytvorené z 8 univerzít SR. Z celkovej alokovanej sumy 120 miliónov eur je 12 miliónov určených na aktivity súvisiace s integráciou jednotlivých škôl do konzorcia, ostatných 108 miliónov eur by malo smerovať na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.
Integračné aktivity projektu konzorcia UMB a UKF
Ako zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede. Konzorcium UMB Banská Bystrica a UKF v Nitre pripravilo spoločný  projekt „Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF“, ktorý pozostáva z viacerých integračných aktivít. Tie sú zamerané na zosúladenie vnútorných systémov kvality na základe spoločne definovaných postupov a oblastí (aktivita 1), na vytváranie spoločných študijných programov v rámci viacerých študijných odborov (aktivita 2), na vytváranie podmienok pre absolvovanie predmetov z ponuky oboch univerzít združených do konzorcia (aktivita 3), na združovanie a prepájanie výskumných a inovačných kapacít (aktivita 4), na zdieľanie priestorov, laboratórií, špecializovaných učební a vybavenia škôl (aktivita 5), na podporu integrácie na úrovni knižničných, publikačných a IT systémov (aktivita 6), na harmonizáciu a integráciu v oblasti poradenstva a podpory študentov (aktivita 7) a na posilnenie zdieľania ubytovacích, stravovacích, voľnočasových a iných priestorov, vybavenia a služieb (aktivita 8).
Hlavnou investičnou akciou rekonštrukcia ŠD Nitra
Realizácia vyššie uvedených aktivít prinesie študentom oboch univerzít kvalitnejšie štúdium tak prostredníctvom zlepšenej infraštruktúry, ako aj kvalitnejšej a flexibilnejšej výučby. V rámci projektu sa univerzity okrem iného zamerajú na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov a na modernizáciu a dobudovanie integrovanej ubytovacej infraštruktúry. Jednou z prvých a hlavných investičných akcií v rámci spoločného projektu konzorcia UMB a UKF bude rekonštrukcia Študentského domova Nitra. V najbližších mesiacoch by mal prebehnúť proces vysúťaženia dodávateľa rekonštrukčných prác, v lete tohto roka by sa mala začať samotná rekonštrukcia, pričom jej ukončenie sa predpokladá v lete 2025.
 
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., R – prorektorka pre vzdelávanie, Mgr. Ľubica Lachká, R – Oddelenie projektov
Foto perex: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 5. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color