L3-banner-media

Štátny tajomník rezortu školstva navštívil UKF

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 14. marca 2023 navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Mgr. Róbert Zsembera. Prišiel v sprievode členov svojho tímu – JUDr. Marcela Vysockého, PhD., generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl; JUDr. Michala Káčeríka, PhD., generálneho riaditeľa sekcie rozvoja a stratégií vysokých škôl, a Mgr. Michala Hajtola, riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka II.
Hostí z rezortu školstva na pôde univerzity privítal rektor UKF prof. Libor Vozár, ktorý im zároveň predstavil ďalších členov vedenia UKF a oblasti ich pôsobenia – kvestorku Ing. Ľubicu Ehrenholdovú, prorektorku pre vedeckovýskumnú činnosť prof. RNDr. Máriu Bauerovú, PhD., prorektorku pre vzdelávanie prof. PaedDr. Janu Duchovičovú, PhD., a prorektorku pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martinu Pavlíkovú, PhD.
R statny tajomnik 01w
Hovoriť o vysokom školstve pozitívne
Štátny tajomník rezortu školstva Mgr. Róbert Zsembera poďakoval vedeniu za prijatie na pôde univerzity. Ako v úvode povedal, chce zmeniť retóriku a hovoriť o dôležitých veciach v spoločnosti pozitívne. Spolu s členmi svojho tímu absolvuje sériu stretnutí so zástupcami všetkých slovenských verejných vysokých škôl, pričom ich zaujíma všetko dobré a pozitívne, čo naše vysoké školy ponúkajú, ale aj problémy, ktoré potrebujú riešiť v súčinnosti s rezortom školstva.  
„Keďže mám v gescii vysoké školy, chcem pozitívne hovoriť o slovenskom vysokom školstve, o príkladoch dobrej praxe, o tom, čo naše vysoké školy naozaj robia na svetovej a medzinárodnej úrovni. Aby sme mladým ľuďom mohli povedať, že sa oplatí zostať študovať a žiť na Slovensku.“
Podľa jeho slov nie je všetko ružové a ideálne ani u nás, ale ani v cudzine. Zahraničné univerzity a vysoké školy možno našich uchádzačov motivujú ísť za lepšou infraštruktúrou, ale mnohokrát nie aj za lepšími podmienkami či kvalitou. V mnohom sú naše vysoké školy porovnateľné so zahraničnými, neraz ich aj kvalitou odborov prevyšujú.  
R statny tajomnik 03w
Zablahoželal UKF k inštitucionálnej akreditácii
Aktuálne na ministerstve školstva riešia agendu bezpečnosti na vysokých školách, ktorú zo strany MŠVVaM SR podporia v tomto roku zabezpečením bezpečnostných auditov. Vítajú pritom prebiehajúce aktivity samotných vysokých škôl, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti na ich pôde. Ako Mgr. Róbert Zsembera zdôraznil, „tragické udalosti z decembra minulého roka nám ukázali, že téma duševného zdravia bude v prostredí všetkých stupňov škôl čoraz viacej prítomnou a bude neskutočne potrebné ju riešiť“.
V súvislosti s procesom akreditácie štátny tajomník zablahoželal našej univerzite k nedávnemu získaniu inštitucionálnej akreditácie. Pripomenul, že rezort školstva pripravuje v tomto smere legislatívne návrhy, ktoré by odblokovali nešťastne zákonne zavedenú úpravu nemožnosti akreditovať študijné programy, pokým vysoká škola nemá inštitucionálnu akreditáciu. Druhou významnou oblasťou riešenia budú inaugurácie a habilitácie, kde prechodné ustanovenie ministerstvo predĺži až do roku 2026.
Štátny tajomník našej škole rovnako zagratuloval aj k účasti v konzorciu s UMB v Banskej Bystrici, poprial veľa síl v realizácii projektu a zo strany ministerstva školstva prisľúbil pomoc.
Rezort pripravuje aj veľkú novelu Zákona o vysokých školách, ktorá je zatiaľ vo fáze spracovávania pripomienok od reprezentácií vysokých škôl a ostatných inštitúcií, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do vysokoškolskej politiky. Zámerom ministerstva školstva je dosiahnutie väčšej autonómnosti vysokoškolského prostredia s tým, že drvivá väčšina kompetencií by prešla na vysoké školy. Plánuje sa tiež vytvorenie novej metodiky financovania školstva, platná bude už v roku 2025.
R statny tajomnik 04w
Posilniť kvalitu a konkurencieschopnosť
Rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár zástupcom ministerstva školstva predstavil našu univerzitu v číslach. Pripomenul, že jej silnou stránkou je širokospektrálne vzdelávanie – ponúka 240 študijných programov akreditovaných až v 19 študijných odboroch. Naša škola sa môže pochváliť riešením mnohých medzinárodných výskumných a kultúrno-edukačných projektov, na ktoré cez granty získava veľmi zaujímavý objem financií. Renomé UKF posilňuje aj rastúca tendencia počtu publikácií a citácií v indexovaných vedeckých databázach, aj to aj napriek tomu, že škola znižuje počet zamestnancov. Univerzite sa darí aj v oblasti zvyšovania počtu bilaterálnych dohôd a medzinárodných mobilít, rovnako aj v skvalitňovaní a modernizácii priestorov pre vzdelávanie či ubytovanie študentov.
„Veľmi si vážime a oceňujeme snahu ministerstva školstva napriek problémom v spoločnosti a osobitne v školstve vidieť, vyzdvihovať a podporovať všetko dobré, pozitívne, kvalitné a výnimočné v akademickom prostredí. A tým myslím nielen vysokoškolské vzdelávanie, ale aj vedu, výskum, kultúru, umenie a ďalšie tvorivé činnosti, ktorými naša univerzita prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti s praktickým presahom do všetkých sfér spoločenského života,“ uviedol počas návštevy rektor UKF prof. Libor Vozár.
„Tiež veľmi oceňujeme podporu a pomoc ministerstva školstva v oblasti modernizácie vzdelávania a infraštruktúry slovenských univerzít a osobitne aj našej školy, ktorej vyjadrením je okrem iného aj financovanie vzniku a projektov konzorcií vysokých škôl. Veríme, že táto skutočnosť nielen posilní konkurencieschopnosť slovenských univerzít, ale zároveň mladým ľuďom ukáže, že aj doma na Slovensku máme kvalitné vysoké školy, ktoré im majú čo ponúknuť.“
R statny tajomnik 02w
Navštívili Výskumné laboratóriá FPVaI
„O mnohom kvalitnom vieme, ale iné je to zažiť naživo priamo v teréne. Univerzita Konštantína Filozofa je dôležitou univerzitou v prostredí Slovenska, o to viac aj v regióne, v ktorom sme,“ povedal  Mgr. Róbert Zsembera krátko pred prehliadkou priestorov univerzity.
Jeho ďalšie kroky smerovali do Výskumných laboratórií Fakulty prírodných vied a informatiky UKF, kde sa zoznámil s podmienkami a výsledkami excelentného výskumu. V sprievode prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť prof. RNDr. Márie Bauerovej, dekana FPVaI prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., MBA, vedúceho Katedry botaniky a genetiky FPVaI prof. RNDr. Františka Strejčeka, PhD., a ďalších zamestnancov fakulty si prezreli špeciálne laboratóriá s unikátnymi prístrojmi, ktoré univerzite umožňujú realizovať špičkový výskum aj v spolupráci s inými inštitúciami u nás i v zahraničí. Zástupcovia FPVaI im v Laboratóriu embryotechnológií, kde sa venujú in vitro kultivácii embryí hlavne ošípanej a hovädzieho dobytka, predstavili konfokálny mikroskop zakúpený z projektu Agrobiotech, ktorý umožňuje manipuláciu s oocytmi.
Návšteva z ministerstva školstva si prezrela aj priestory Laboratória molekulárnej biológie, ktoré sa venuje analýze kostného tkaniva na mikroštrukturálnej úrovni vo vzťahu ku kostným ochoreniam (napr. osteoporóza, diabetické poškodenie kosti) s presahom do humánnej medicíny.
R statny tajomnik 05w
Zaujímali ich špecifiká výučby aj kvalita praxe
Program návštevy štátneho tajomníka ministerstva školstva pokračoval návštevou kampusu univerzity na Dražovskej ulici na Zobore, kde mohli hostia vidieť priestory Pedagogickej fakulty a Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, Univerzitnú knižnicu UKF aj ŠD Zobor. V sprievode prorektorky pre vzdelávanie prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., a dekana PF doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., si zástupcovia rezortu školstva okrem iného prezreli priestory učební PF, kde aktuálne prebiehala výučba.
„Zaujímali sa napríklad o vzdelávanie budúcich učiteľov a jeho špecifiká na našej univerzite, o ich praktickú prípravu, rozsah a kvalitu praxe v cvičných školách a iných zmluvných inštitúciách UKF. Taktiež sme im porozprávali o špecifikách prípravy študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie; špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky a manažmentu vzdelávania, ale tiež budúcich učiteľov umeleckých smerov  navštívili priestory Katedry výtvarnej tvorby a výchovy či Pavilón hudby. Štátneho tajomníka rezortu školstva zaujala tiež ašpirácia našej univerzity akreditovať učiteľské študijné programy pre oblasti vzdelávania,“ povedala prorektorka prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
„Opäť sme sa na vlastné oči presvedčili o kvalite nášho vysokoškolského prostredia. Orientácia na študentov a vytváranie kvalitných podmienok pre ich štúdium je sympatické. Čo ma však teší omnoho viac, je to, že tento prístup bol na univerzite aj výrazne prítomný. Najmä na Pedagogickej fakulte, ktorú sme v rámci nášho programu navštívili. Nie je žiadnym tajomstvom, že k učiteľstvu mám blízko, a preto ma, okrem iného, zaujímalo, ako vyzerá výučba budúcich pedagógov a pedagogičiek na Pedagogickej fakulte UKF,“ uviedol Róbert Zsembera. Dodal, že rezort školstva bude nápomocný pri rekonštrukcii študentských domovov UKF Zobor a Nitra.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, Mgr. Tomáš Madeja, Ministerstvo školstva výskumu, vývoja a mládeže SR
 
Uverejnené: 20. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color