L3-banner-media

Profesorský dekrét pre Gabrielu Pavlovičovú

Prezidentka Zuzana Čaputová 26. marca 2024 vymenovala 39 nových profesorov vysokých škôl. Vymenúvací dekrét profesorky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória vyučovania matematiky si prevzala aj zamestnankyňa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. Je predsedníčkou Akademického senátu UKF a vedúcou Katedry matematiky na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF.
R prof Pavlovicova 01w 
V rámci svojej výskumnej špecializácie sa profesorka Gabriela Pavlovičová venuje oblasti poznávacieho procesu zameranej na matematické myslenie v kontexte psychodidaktických aspektov jeho rozvoja s akcentom na analýzu chýb a miskoncepcií žiakov v oblasti číselných a geometrických predstáv. Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou domácich aj medzinárodných projektov (KEGA, VEGA, APVV, RP, Erasmus+) a autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií a učebných materiálov, určených pre odbornú komunitu v oblasti teórie vyučovania matematiky, ako aj pre študentov učiteľstva na všetkých stupňoch vzdelávania od materskej po vysokú školu.
V príhovore prezidentka Zuzana Čaputová zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok. Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú."
R prof Pavlovicova 02w 
Novým profesorkám a profesorom zároveň pripomenula, že vďaka ich vzdelaniu a skúsenostiam môžu vzdelávať a vychovávať našu vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny. Kritickému mysleniu by sa podľa nej mali učiť nie ako súboru formálnych pravidiel, ale ako myšlienkovému a životnému štýlu.
„Želám vám, aby sa dnešný deň, ktorý je pre vás výnimočný, stal začiatkom novej etapy vášho akademického a spoločenského pôsobenia, ktoré bude rovnako úspešné a prinesie prospech nielen vašim vysokým školám, ale aj celej spoločnosti. Prajem vám pevné zdravie a veľa síl do ďalších rokov."
Pani profesorke Gabriele Pavlovičovej rovnako srdečne blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalšej práci.
 
Text: podľa www.prezident spracovala Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: www.prezident, archív Gabriely Pavlovičovej, FPVaI – Katedra matematiky, Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 27. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color