L3-banner-media

Stredoškolská technická olympiáda

19. marca 2024 bolo hlavným cieľom Stredoškolskej technickej olympiády porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním. Študenti mali za úlohu odprezentovať svoju prácu alebo projekt, ktorý spracovali na strednej škole vo forme ročníkovej práce, stredoškolskej odbornej činnosti, alebo vlastného projektu, ktorý súvisel s témou olympiády.
PF STO24 3
Na olympiádu sa prihlásilo 39 študentov z celého Slovenska, ktorí prezentovali spolu 25 odborných prác v troch sekciách. Prvá sekcia sa zameriavala na elektrotechniku, druhá na služby a tretia na strojárstvo. Vzhľadom na veľký počet prihlásených prác boli zostavené dve odborné komisie, ktoré dohliadali na výber najlepších prác alebo projektov.
PF STO24 2w 
Prvá komisia zložená z pedagógov, doktoranda a študenta magisterského štúdia techniky v nasledovnom zložení: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Mgr. Miroslav Šebo, PhD. PaedDr. Erik Krajinčák a Bc. Benjamín Kovács dohliadala na súťažné sekcie „Elektrotechnika“ a „Služby“.
PF STO24 1w
Druhá komisia v zložená z pedagógov a študenta bakalárskeho štúdia: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD., a Tomáš Hegedűs vyberala najlepšie práce v sekcii „Strojárstvo“.
Kvalita prezentovaných prác bola na veľmi vysokej úrovni, preto mali komisie ťažkú úlohu vybrať najlepšie práce z každej sekcie. Nakoniec komisie vybrali za najlepšie tieto práce:
 PF STO24 6
Sekcia: Elektrotechnika
 1. miesto: Samir Grble s prácou: Elektronická výsledková tabuľa pre športové účely – SPŠ v Dubnici nad Váhom
 2. miesto: Samuel Adamus s prácou: Robotické rameno – SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou
 3. miesto: Peter Pintér – Alex Plaštiak s prácou: Lokálne serverové úložisko NAS – Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
PF STO24 7 
Sekcia: Služby
 1. miesto: Juraj Salaba s prácou: Vzdelávacia stránka o operačných systémoch – SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou
 2. miesto: Liana Rusňáková – Karolína Martošová s prácou: Technologický postup hĺbkového čistenia pleti – SOŠ techniky a služieb Topoľčany
 3. miesto: Petra Vakošová – David Marek s prácou: (Ne)obyčajná kvetinka Kvetka – SPŠ Dubnica nad Váhom
PF STO24 5 
Sekcia: Strojárstvo
 1. miesto: Alex Mlinkovics s prácou: RC Formula – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, o. z. SPŠE S. A. Jedlika
 2. miesto: Adrián Šiška – Peter Ondreička – Kristián Machara s prácou: Elektromobil – SPŠ Dubnica nad Váhom
 3. miesto: Tomáš Doktor s prácou: Zariadenie na prevíjanie drôtu – SPŠ Dubnica nad Váhom
PF STO24 8w 
Všetkým výhercom, ale aj zúčastneným v mene Katedry techniky a informačných technológií srdečne gratulujeme. Veľkú vďaku si zaslúžia aj tútori a pedagógovia, ktorí vzdelávali a viedli zúčastnených študentov.
Odborný garant Stredoškolskej technickej olympiády:
 • Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Organizačný výbor:
 • Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
 • doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
 • PaedDr. Erik Krajinčák
 
Text: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií
Foto: Daniel Trsťan
 
Uverejnené: 27. marca 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color