L3-banner-media

NUD 2015 - utorok 28. apríl

Nitrianske univerzitné dni 2015 sú v plnom prúde. Študenti oboch nitrianskych univerzít a obyvatelia mesta Nitra sa mohli v utorok 28. apríla 2015 zúčastniť na troch podujatiach – na Univerzitnej kvapke krvi na UKF, Prvej pomoci pre všetkých a na Jarnom behu Nitrou. Národná transfúzna služba spolu so Slovenským červeným krížom spolupracujú na získavaní a výchove potenciálnych darcov. Organizujú rôzne kampane (Valentínska kvapka krvi, Študentská kvapka krvi, Vianočná kvapka krvi a iné), ako aj mobilné odbery krvi v obciach, firmách, školách. Aj naša univerzita sa rozhodla zapojiť do procesu propagácie, ale aj podpory darcovstva a výchovy k darcovstvu krvi. 

Univerzitná kvapka krvi
Preto sa aj tento rok v priestoroch pred Aulou UKF v Nitre organizovala pod heslom „Daruj krv–Daruj život–Daruj radosť“ akcia Univerzitná kvapka krvi. Účasť študentov a zamestnancov našej univerzity na odbere môžeme zhodnotiť pozitívne: zúčastnilo sa 56 darcov, medzi ktorými sa nachádzali nielen dlhoroční darcovia, ale aj prvodarcovia. Zaujímavosťou bola aj účasť dvoch študentiek z Nórska, ktoré sa počas študijného pobytu na UKF v Nitre rozhodli urobiť dobrý skutok darovaním tejto vzácnej tekutiny. Odobralo sa 28 litrov krvi, ktorá bude spracovaná a použitá pre ľudí v bezprostrednom ohrození života, medzi ktorých zaraďujeme pacientov liečených na leukémiu, nádorové ochorenie, ochorenie krvných buniek, po úrazoch, operačných zákrokoch a iné život ohrozujúce stavy.

Pre študentov a zamestnancov školy, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tejto humánnej akcie a mali by záujem darovať krv, je tu možnosť darovania každý pracovný deň priamo na oddelení NTS v Nitre. Na našej škole je naplánovaný najbližší odber tento rok na jeseň, znovu v rámci ŠDNU.

Záchranári si zmerali sily
Priestory Katedry telesnej výchovy a športu obsadili v utorok 28. apríla záchranári z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, aby si zmerali svoje sily a overili teoretické vedomosti a praktické zručnosti na súťaži s názvom „Prvá pomoc pre všetkých“. Išlo historicky o prvú súťaž pre študentov univerzít zameranú na poskytovanie prvej pomoci a fyzickú zdatnosť súčasne. Hlavným organizátorom bolo vedenie Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v úzkej spolupráci so študentmi tretieho ročníka Urgentnej zdravotnej starostlivosti. Súťaž pre tridsaťjeden dvojčlenných posádok pozostávala z 7 súťažných stanovísk, kde bolo potrebné ukázať kondíciu a fyzickú silu na úlohách – nosenie bremena, jacikov test, plávanie 100m voľne a 50m v oblečení. Teoretické vedomosti si mali možnosť overiť v písomnom teste a praktické zručnosti zase na úlohách kadio-pulmonálna resuscitácia, obväzové techniky pri poranení a poskytnutie laickej prvej pomoci pri dopravnej nehode.

Súťažné úlohy vytvorila zástupkyňa vedúceho Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny PhDr. Monika Mankovecká, PhD., spolu so študentmi Dušanom Sopoligom a Matúšom Tóthom. Úlohy mali pripomínať prácu záchranárov, ktorá je náročná nielen po vedomostnej stránke, ale dá zabrať aj fyzicky.

Realistické znázornenie poranení zabezpečila riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Mgr. Viera Kazimírová. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií - študenti prvých ročníkov a druhých ročníkov. V každej kategórie boli vyhodnotené prvé tri miesta. V skutočnosti bol však víťazom každý, kto sa tejto akcie zúčastnil a vyskúšal si poskytovanie pomoci na modelových situáciách. Akcia mala u študentov pozitívny ohlas a preto veríme, že budúci rok bude pokračovanie a noví tretiaci spolu s pedagógmi odovzdajú vedomosti zase novej generácii nielen záchranárov, ale všetkých záujemcov o prvú pomoc.

Jarný beh Nitrou
Večernou utorkovou akciou bolo športové podujatie s názvom Jarný beh Nitrou, organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Do prípravy projektu sa zapojilo aj 20 dobrovoľníkov z radov študentov.

Napriek nepriaznivému daždivému počasiu si na nábreží rieky Nitry pri našej univerzite zmerali sily študenti vysokých škôl a obyvatelia mesta Nitry – spolu 75 pretekárov (muži: 51; ženy: 22; UKF – 73; SPU – 2; 2 žiačky mimo súťaž).

Bežalo sa od Katedry telesnej výchovy a športu popri rieke cez lávku a most pri internáte Mladosť. Dĺžka trate bola určená podľa pohlavia. Víťazkou kategórie Ženy 2800 m sa stala Lucia Janečková (UKF, výkon 09:33,0), na druhom mieste skončila Barbora Kluvánková (UKF , výkon 11:48,0) a na treťom Natália Kováčová (UKF, výkon 12:46,0). V kategórii Muži 4200 m zvíťazil Ján Piala (UKF, výkon 13:24,0), na druhom mieste skončil Adam Gerbel (UKF, výkon 14:23,0) a na treťom Jozef Čurlej (SPU, 14:33).

Za informácie ďakujeme PhDr. Erike Krištofovej, PhD. (Katedra ošetrovateľstva FSVaZ), Martinovi Nýdrovi (študent 3. ročníka UZS), a doc. PaedDr. Jaroslavovi Broďánimu, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu PF).

 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo