L3-banner-media

Nitra, milá Nitra 2024

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prispela do programu slávností „Nitra, milá Nitra 2024“, ktorá sa konala pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda. V spolupráci s Mestom Nitra sa v predvečer slávností 4. júla 2024 v nitrianskej synagóge za prítomnosti dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre Martina Hetényiho uskutočnila vernisáž výstavy „Cyrilo-metodská cesta v obrazoch“, na ktorej boli prezentované práce pracovníkov Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a študentov Katedry archeológie FF UKF v Nitre.
FF NMN 01w 
Výstava je dielom spolupráce členov Združenia Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Bulharsko reprezentuje časť výstavy s názvom „Cesta sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov“ vytvorenej Cyrilo-metodským výskumným centrom Bulharskej akadémie vied, ktorej zapožičanie bolo negociované počas májového valného zhromaždenia združenia v Sofii, kde Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupovali RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Na vernisáži vystúpila aj dr. Elka Zlateva z uvedeného výskumného centra. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy „Život sv. Konštantína-Cyrila a úcta k jeho relikviám“ z pera prof. Petra Ivaniča z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre. Podujatie sprevádzala dobová hudba v podaní hudobného združenia Musicantica Slovaca. Pracovníci ústavu doc. Martin Husár a prof. Peter Ivanič poskytli dlhšie rozhovory o prezentovanej výstave pre Rádio Lumen, ktoré mapovalo priebeh slávností.
FF NMN 02w 
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre spoluorganizoval aj ôsmy ročník putovania „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“. Podujatie tentokrát odštartovalo 6. júla 2024 o 9.30 h pri Zoborskom kláštore za účasti približne 150 návštevníkov. Úvodné slová patrili predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislavovi Becíkovi a primátorovi mesta Nitra Marekovi Hattasovi. Účastníkom sa prihovoril aj Andrej Berkes zo Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý stojí za obnovou areálu bývalého kláštora v rámci rozvoja cestovného ruchu. V mene Cyrilo-metodskej cesty prítomných uvítali Peter Ivanič a národná koordinátorka cesty Tereza Zaujecová, ktorá je absolventkou našej alma mater.
FF NMN 03w 
Do organizácie sobotňajšieho putovania sa zapojili aj Nitrianske biskupstvo a Maltézsky rád na Slovensku. Hovorca Nitrianskeho biskupstva a pracovník odboru kultúry a cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Uljacký poskytol putujúcim pokyny k ceste na Nitriansky hrad. Pútnikov do problematiky kristianizácie v priestore dnešného Slovenska do konca 9. storočia uviedol doc. Mgr. Martin Husár, PhD. Tvorivé dielne zabezpečila študentka učiteľstva náboženskej výchovy a histórie Bc. Lenka Geršičová. Po areáli Zoborského kláštora záujemcov sprevádzal známy nitriansky historik Pavel Žebrák. Podujatie pomohli organizačne zabezpečiť aj pracovníci univerzity prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., a Mgr. Eva Ďurková, PhD. Okrem týchto aktivít aktívne participovala UKF v Nitre aj na ďalších podujatiach niekoľkodňových celomestských slávností.
FF NMN 04w 
Spomínané aktivity boli podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV22-0204 (Religiozita a hodnoty trvalej udržateľnosti), KEGA 032UKF-4/2024 (Religiózny cestovný ruch na Slovensku a jeho potenciál pre regionálny rozvoj) a realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica.
 
Text a foto: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
 
Uverejnené: 10. júla 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color