L3-banner-media

Duchovná cesta a jej podoby v literatúre

V dňoch 13. až 15. mája 2015 sa na pôde UKF v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Duchovná cesta a jej podoby v literatúre ako výstup z grantového projektu VEGA 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti), ktorý sa rieši na Katedre romanistiky v spolupráci s ďalšími katedrami FF, domácimi i zahraničnými univerzitami. Interdisciplinárny charakter projektu sa premietol aj do programu konferencie, ktorého sa zúčastnili odborníci z oblasti literárnej vedy, histórie, teológie, religionistiky, lingvistiky, filozofie, etiky, psychológie a iných vedných oblastí zo Slovenska, Českej republiky, Španielskeho kráľovstva i USA. Jedným zo vzácnych hostí konferencie bol veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku J. E. pán Félix Valdés y Valentín-Gamazo. Spoločne sme si pripomenuli 500. výročie narodenia sv. Terézie Avilskej, významnej osobnosti španielskej literatúry, s ktorej mystickým dielom je práve úzko spätý obraz duchovnej cesty. Slová podpory, adresované organizátorom i účastníkom konferencie, zazneli z príhovorov PhDr. Jána Vanča, PhD., zástupcu primátora mesta Nitra, a PhDr. Ľuboša Töröka, PhD., prodekana FF UKF pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
Rokovaciu časť zahájili vyžiadané prednášky ThLic. Davida Peroutku, PhD., prof. PhDr. Ladislava Franeka, CSc., a prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. Počas dvoch dní aktívneho rokovania sme mali možnosť sledovať panely s mnohými inšpiratívnymi, navzájom sa celkom originálne dopĺňajúcimi príspevkami o podobách životného putovania človeka v priestore a v čase i o hľadaní zmyslu utrpenia v dielach slovenských i svetových autorov od stredoveku až do súčasnosti. Súčasťou podujatia bola i slávnostná recepcia. Slávnostný prípitok predniesol prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF, ktorý privítal hostí a účastníkom vyjadril srdečné slová povzbudenia. 
Organizátori ďakujú všetkým aktívnym účastníkom a hosťom z domáceho i zahraničného prostredia za účasť; vedeniu FF UKF, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, spoločnosti LitArt, časopisu Verba Theologica, ale i jednotlivcom za podporu myšlienky i jej realizácie.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo