L3-banner-media

Dodatočné prijímacie konanie

Tri fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa rozhodli vyhlásiť doplňujúce prijímacie konanie vo vybraných študijných programoch, resp. predĺžiť termín podávania prihlášok. Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje doplňujúce prijímacie konanie v nasledujúcich študijných programoch: bakalársky stupeň štúdia: Stredoeurópske areálové štúdiá, Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra; magisterský stupeň štúdia: Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii. Dátum uzávierky prijímania prihlášok: 30. jún 2015.

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia do 31. 5. 2015. Jednoodborové študijné programy: aplikovaná etika – etika profesijných činností, anglistika, editorstvo a vydavateľská prax, história, kulturológia, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, taliansky jazyk a kultúra, žurnalistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce – detašované pracovisko v Martine, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu – detašované pracovisko v Lučenci. Dvojodborové učiteľské štúdium: nemecký jazyk a literatúra – etická výchova, nemecký jazyk a literatúra – história, nemecký jazyk a literatúra – výchova k občianstvu, slovenský jazyk a literatúra – etická výchova, slovenský jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu.

Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2015 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:

 • Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové štúdium)*
 • Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*
 • Učiteľstvo predmetov v kombinácii 
  • hudobné umenie v kombinácii s technikou, pedagogikou, psychológiou
  • technika v kombinácii s hudobným umením, pedagogikou, psychológiou

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená - výška školného 600,- Euro/rok )

 • Pedagogika*
 • Učiteľstvo praktickej prípravy*

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok.

Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na magisterské študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2015 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:

 • Andragogika*
 • Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená - výška školného 600,- Euro/rok)

 • Pedagogika*
 • Učiteľstvo technickej výchovy* (jednopredmetové štúdium)

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok.

 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo