L3-banner-media

Mimoriadne ocenenia pre našich pracovníkov

V mesiaci máj získali dvaja pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre významné ocenenia. Dňa 13. mája 2015 Mgr. Martin Husár, PhD., vyhral 1. miesto v súťaži o najlepšiu prácu mladého tvorivého pracovníka v odbore archeológia – Cena Antona Točíka za monografiu Žrďovo-bodné zbrane včasného stredoveku v Karpatskej kotline. 1. diel. Typológia a jej vyhodnotenie. Ocenenie udeľuje každoročne mladým tvorivým pracovníkom Archeologický ústav SAV za pôvodné práce z odboru archeológia. Víťazné dielo je prvou samostatnou monografiou autora. Hlavným cieľom autora bolo popísať typológiu hrotov a pätiek kopijí a oštepov z územia Karpatskej kotliny vo včasnom stredoveku, konkrétne v časovom rozmedzí od roku 568 do 10. až 11. storočia. Po formálnej stránke ide o výstup s 81 prílohovými jednotkami, ktorý sa zaoberá tematikou preberanou v odbornej literatúre iba okrajovo a neucelene. Monografia obsahuje popri vedeckom texte aj štatistické diagramy a tabely autora, ale i o jeho autorské kresby (popri iných citovaných a včlenených) súčastí žrďovo-bodných zbraní, autorské typologické schémy a v neposlednom rade i autorské distribučné mapy vytvorené v prostredí grafického programu Corel Draw. 

Druhé ocenenie si priniesol z bulharskej Varny doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. V dňoch 19. až 24. mája 2015 sa tu konal 9. ročník medzinárodného festivalu poézie pod názvom Slovanské objatia. Podujatie vyvrcholilo účasťou básnikov z dvadsiatich krajín na majestátnom sprievode mestom dňa 24. mája pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Na slávnostnom závere festivalu boli odovzdané ocenenia. Najvyššiu a špeciálnu cenu Ekonomickej univerzity vo Varne dostal pracovník ústavu Zvonko Taneski. Pamätnú plaketu mu odovzdal rektor univerzity prof. Plamen Iliev, PhD., za jeho doterajšiu básnickú i vedeckú tvorbu a prínos k rozvoju slovanskej kultúrnej jednoty.

2015-ocenenie-Taneski  2015-ocenenie-Husar

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo