L3-banner-media

Začal sa tretí ročník XXL Akadémie

Slávnostnou imatrikuláciou sa v pondelok 13. júla 2015 začala ďalšia z letných aktivít Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - XXL Akadémia. Už tretíkrát ju pripravili Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a zariadenie sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov, pričom tento rok sa jej zúčastní 35 študentov tohto, ale aj iných vybraných zariadení sociálnych služieb v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pripravené je pre nich vzdelávanie na témy Poznaj svoje telo, Prvá pomoc, Energia – súčasť nášho života, Šport a ja a iné. Tieto témy sú obsahovo spracované so zreteľom na mentálny postih detí a obsah je detailne metodicky pripravený. Prostredníctvom sociálneho učenia odborníci z praxe v príslušnom odbore zaradia klientov do vyučovacieho procesu. 
Jednotlivé aktivity, pomocou ktorých sa podporí sociálny rozvoj študentov, sa budú realizovať v alternatívnom i prirodzenom akademickom prostredí - v Komunitnom centre Klasov a v priestoroch FSVaZ a UKF v Nitre.
Cieľom vzdelávania je optimálne rozvíjať študentov v oblasti motoriky, senzoriky, komunikácie, sebaobsluhy, kognície, orientácie v prostredí. Zámerom je osvojiť si elementárne poznatky o prírode, spoločnosti, o sebe samom, aby sa pripravili na samostatné vykonávanie jednoduchých činností spojených s praktickým životom v ZSS. 
Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách sa počas celého týždňa budú zúčastňovať študentky z Katedry ošetrovateľstva.
Koncept XXL Akadémie je príkladom spolupráce univerzity s praxou. Aj touto netradičnou, a v prostredí Slovenska jedinečnou vzdelávacou aktivitou sa univerzita snaží napĺňať zámer byť centrom celoživotného vzdelávania a centrom spoločenského a kultúrneho života nitrianskeho kraja a širšieho regiónu.
V piatok 17. júla o 11.00 hod. budú absolventi slávnostne promovaní v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo