L3-banner-media

Rytiersky kríž Rady Maďarska doc. A. Sándorovej

Dňa 20. augusta 2015 udelil prezident Maďarska János Ádler štyrom osobnostiam – Erzsébet Pogány, Zsuzsa Szvorák, János Luky, Anna Sándorová – najvyššie štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy v rozvoji maďarského kultúrneho, vedeckého i verejného života. Doc. PhDr. Anne Sándorovej, PhD., pracovníčke Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, odovzdala veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku Eva Czimbalmosné Molnár Rytiersky kríž Rady Maďarska.
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., sa narodila v Dolných Štitároch v blízkosti Nitry. 
V rokoch 1974 – 1985 pôsobila na Gymnáziu v Nitre a od roku 1990 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (resp. jej predchodcovi). Na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti úspešne ukončila svoje doktorandské štúdium v roku 2000 a v roku 2005 sa úspešne habilitovala. V rokoch 2001 – 2014 pôsobila ako riaditeľka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. Na fakulte i na univerzite zastávala i zastáva viaceré významné funkcie – je predsedníčkou AS FSŠ UKF v Nitre, predsedníčkou odborovej komisie, členka Vedeckej rady UKF i FSŠ UKF v Nitre, členka Verejného zboru Maďarskej akadémie vied, členka komisie KEGA MŠ SR.
Jej vedecký výskum je zameraný na dialektológiu, sociolingvistiku, translatológiu, onomastiku a vyučovanie materinského jazyka. Jej výskumné zameranie dokumentujú viaceré domáce i zahraničné projekty a výstupy z ich riešení. Pedagogická činnosť bezprostredne nadväzuje na vedeckovýskumné zameranie. Ako hosťujúci pedagóg absolvovala viaceré pozvané prednáškové pobyty v zahraničí, napríklad v Maďarsku či Fínsku.
Rovnako možno vyzdvihnúť aj ďalšie oblasti jej vedecko-výskumnej činnosti: organizáciu vedeckých podujatí, aktívnu účasť na sympóziách i konferenciách, popularizáciu vedeckých poznatkov, bohatú publikačnú činnosť. Za svoje zásluhy získala viaceré významné ocenenia: Plaketa a cena Bálinta Csűryho (udelená v roku 1993 Jazykovednou spoločnosťou Maďarskej akadémie vied), Cena rektora UKF za publikačné aktivity (2008), Cena Jánosa Aranya za významnú vedeckovýskumnú činnosť (udelená v roku 2011 Maďarskou akadémiou vied v roku 2011 v Budapešti), Cena Čestný občan obce Kolíňany (2013).
Aj keď ide o skromné bilancovanie zo života doc. PhDr. A. Sándorovej, PhD., tento malý vstup dokazuje, že jej pôsobenie na univerzite a fakulte je prínosom pre celú alma mater. 
Pani docentke srdečne blahoželáme a prajeme jej do ďalších rokov veľa zdravia i úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo