L3-banner-media

Propagovali projekt AgroBioTech a možnosti štúdia

V dňoch 20. až 23. augusta 2015 sa konala 42. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2015. Výstava poskytla priestor aj pre prezentáciu výsledkov projektu Štrukturálnych fondov „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“ v priestoroch pavilónu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, v tzv. Gazdovskom dvore U výskumníkov. Projekt bol propagovaný formou posterov, ktoré dokumentovali základné informácie (zameranie výskumu, aplikácie výskumu, prístrojové vybavenie, kontaktné údaje) o 5 výskumných laboratóriách riešiteľských pracovísk - Katedry botaniky a genetiky, Katedry zoológie a antropológie a Katedry chémie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Unikátne laboratóriá boli vybudované najmodernejšou prístrojovou technikou prostredníctvom finančných prostriedkov uvedeného projektu.
Zaznamenali sme aj záujem verejnosti o propagáciu štúdia na Fakulte prírodných vied, a to formou jednoduchých experimentov určených pre deti a mládež ako potenciálnych uchádzačov o štúdium na fakulte: pozorovanie oocytov a embryí ošípanej pod mikroskopom, izolácia a vizualizácia DNA z banánu a kiwi, meranie fluorescencie chlorofylu ako sledovanie poškodenia rastlín vplyvom stresu. Praktické prezentácie boli realizované formou prístupnou laickej verejnosti doktorandmi fakulty, ktorí ich princíp a praktické využitie ochotne vysvetlili návštevníkom výstavy a umožnili aj ich aktívne zapojenie do experimentov.
Okrem toho si mohli návštevníci výstavy pozrieť propagačnú prezentáciu o štúdiu biológie na FPV a v rámci prezentácie boli distribuované aj informačné letáčiky o fakulte i univerzite.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo