L3-banner-media

Historické míľniky byzantskej filozofie

V dňoch 28. až 29. septembra 2015 sa v Sieni Konštantína Filozofa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia ,,Historické míľniky byzantskej filozofie“, ktorú zorganizovali pracovníci katedry filozofie v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v rámci grantového projektu VEGA 1/0039/14: ,,Témy byzantskej filozofie a ich reflexie na Slovensku“. V úvodnom príhovore účastníkov konferencie pozdravil prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý medzi iným uviedol, že výrazom ,,byzantský“ chápeme stopy, odkazujúce na významnú časť slovenskej kultúry. Vedúci katedry filozofie FF UKF v Nitre Mgr. Richard Sťahel, PhD., vyzdvihol, že konferencia bola súčasťou podujatí, organizovaných pri príležitosti 25. výročia založenia katedry. Na konferencii okrem pracovníkov Katedry filozofie a Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na UKF v Nitre prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej práce aj kolegovia z Karlovej univerzity v Prahe, Aristotelovej univerzity v Tessalonikách, Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, Prešovskej univerzity a Turčianskej galérie.
V diskusiách zarezonovalo niekoľko dôležitých impulzov pre ďalší rozvoj vedeckého skúmania byzantskej filozofie a kultúry nielen na slovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. Výsledky vedeckovýskumnej práce členov grantového projektu VEGA a ďalších externých spolupracovníkov budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku.
Viac informácií sa dozviete v najbližšom čísle univerzitného periodika Náš čas.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo