L3-banner-media

Ocenenia pracovníkov a študentov Filozofickej fakulty

V ostatnom čase zaznamenala Filozofická fakulta viaceré významné ocenenia svojich pracovníkov i študentov. Literárny fond ocenil Prémiou za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 Prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka, PhD. z Katedry slovenského jazyka za dielo Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód. Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond udelil Tvorivú prémiu za audiovizuálnu teóriu a kritiku doc. Mgr. Jurajovi Malíčkovi, PhD. z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie za knihu Naše filmové storočie.
Ocenenie Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2014/2015 v podobe prémií získali: Bc. Marek Druga z Katedry histórie za prácu Stredoveké kostoly v Rákoši, v Turčianskom Jasene a v Žehre (školiteľ doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.); Bc. Katarína Šedíková z Katedry romanistiky za prácu Ženská postava v poviedkach Lucie Etxebarríovej a Uršuly Kovalyk (školiteľka PhDr. Petra Pappová, PhD.); a Bc. Veronika Fraňová z Katedry translatológie za prácu Titulkovanie pre nepočujúcich v slovenskom kontexte (školiteľka Mgr. Emília Perez, PhD.).
Naši študenti sa zapojili so svojimi originálnymi prácami, ktoré sú tematicky venované problematike násilia, xenofóbie, rasizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte, aj do celoštátnej súťaže o Cenu Daniela Tupého. Komisia pre udeľovanie ceny sa po dôkladnom vyhodnotení rozhodla odovzdať cenu za 2. miesto v spoločensko-vednej a humanitnej sekcii Bc. Veronike Dziakovej z Katedry histórie za prácu Kolektívna vina Nemcov zo Starej Lesnej a Malduru.
Tieto celoslovenské ocenenia inštitúcií, ktoré podporujú vznik nových diel z oblasti slovenskej kultúry a vedy, vystihujú dlhodobé zámery fakulty podporovať vedeckú činnosť svojich pracovníkov i poslucháčov. Oceneným prajeme mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo