L3-banner-media

Našu univerzitu navštívil veľvyslanec Ruskej federácie

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prijal 19. októbra 2015 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Alexeja Leonidoviča Fedotova. Na stretnutí sa zúčastnili prvá tajomníčka veľvyslanectva Natália Mareevová, riaditeľka Jazykového centra Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., a vedúca Katedry rusistiky prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Zástupcovia univerzity informovali hostí o aktuálnom stave a perspektívach rozvíjania filologickej prípravy študentov rusistiky, kontinuálnom pôsobení lektorov ruského jazyka, možnostiach jazykových stáží študentov v Inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve. Alexej L. Fedotov navrhol niektoré možnosti organizačného garantovania a zabezpečenia konkrétnych foriem spolupráce, prezentoval okrem iného myšlienku presunu Ruského centra, ktoré t. č. sídli na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., vyjadril pripravenosť nadviazať a rozvíjať vzťahy s partnerskými univerzitami v oblasti spoločnej projektovej, publikačnej a vedeckej spolupráce. Univerzita je otvorená realizovať prednášky popredných vedeckých osobností a naďalej podporovať študijné pobyty pedagógov a študentov.
Na záver stretnutia sa Alexej Leonidovič Fedotov podpísal do Pamätnej knihy univerzity.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo