L3-banner-media

Úspešné projektové stretnutie

Partneri projektu LLP Comenius MaT2SMc, číslo projektu: 539242-LLP-1-2013-1-AT-CO, sa zišli na pracovnom stretnutí na pôde UKF v Nitre. Zástupcovia zo siedmich európskych univerzít: Univerzita vo Viedni (AT), Univerzita Palackého v Olomouci (CZ), Univerzita v Sunderlande (UK), Univerzita v Nikózií (CY), Univerzita v Palerme (IT) a Univerzita v Siauliai (LT) a UKF Nitra (SK) prehodnotili učebné texty, ktoré jednotlivé riešiteľské kolektívy ponúkli do spoločnej databázy materiálov na podporu vyučovania s akcentom na medzipredmetové vzťahy matematiky a prírodovedných predmetov, najmä fyziky, biológie a chémie. Vybrané materiály boli už pilotne overené v programoch prípravy budúcich učiteľov v jednotlivých krajinách a verejnosti budú ponúknuté v publikáciách, ktoré budú vydané vo všetkých siedmich jazykoch partnerských krajín projektu.
Dr. Andreas Ulovec, koordinátor projektu z Univerzity vo Viedni spolu s externým evaluátorom projektu Dr. Neilom Huttonom z Veľkej Británie a ostatnými účastníkmi stretnutia pripravili návrh projektového posteru, letáku a tiež webovej stránky projektu. Zároveň sa všetci zúčastnení, na základe doterajšej vynikajúcej spolupráce, zhodli na tvorbe návrhu nového projektu v rámci grantovej schémy Erasmus+.
Do riešenia projektu sú zapojení pracovníci viacerých katedier FPV UKF v Nitre a EÚ na riešenie projektu doposiaľ pre FPV UKF v Nitre poskytla sumu vo výške viac ako 16 tisíc eur.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo