L3-banner-media

Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť

Prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF v Nitre rozhodnutím zo dňa 26. októbra 2015 udelil Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť zamestnancom univerzity a doktorandom v dennej forme štúdia za publikácie evidované v medzinárodných databázach Web of Knowledge a Scopus za obdobie vykazovania október 2014 – september 2015. Podmienkou pre udelenie Ceny rektora bola evidencia publikácie v knižničnom informačnom systéme UKF (KIS) a uvedenie afiliácie k UKF v publikácii. Udelenie ceny rektora, ktorá je spojená s finančným ohodnotením, má podnecovať zamestnancov a doktorandov k zintenzívneniu tvorivej činnosti, vytváraniu pozitívneho obrazu univerzity a zlepšeniu postavenia univerzity pri vonkajších hodnoteniach, vrátane hodnotenia v procesoch komplexnej akreditácie.
V tomto hodnotenom období rektor ocenil 150 zamestnancov a 19 denných doktorandov za 190 publikačných jednotiek. Celkový trend a rast publikačnej aktivity svedčí o dobrom tvorivom potenciáli autorov.
Za túto činnosť rektor UKF v Nitre vyslovuje zamestnancom poďakovanie.
Ocenenie bude v zmysle čl. 2 Smernice UKF č. 2/2012 Oceňovanie zamestnancov UKF a doktorandov v dennej forme štúdia za mimoriadne výsledky vo vedeckej a umeleckej činnosti zamestnancom spojené s priznaním mimoriadnych odmien a doktorandom formou motivačných štipendií. V prípade spoluautorstva sa odmena, resp. motivačné štipendium delí počtom spoluautorov z UKF.
Autor článku: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo