L3-banner-media

Budúci učitelia prídu do praxe už technologicky zdatní

Študenti Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, ktorí sa pripravujú na učiteľskú dráhu už nebudú doháňať deficit v ovládaní technológií až po nástupe do zamestnania. Vďaka účasti univerzity v projekte „Škola na dotyk Univerzita“ majú možnosť naučiť sa pracovať s technológiami a ich využitím vo výučbe ešte počas štúdia na univerzite. „V čase, keď boli dnešní učitelia študentami, boli tieto technológie cenovo nedostupné alebo ani neexistovali. Preto sa súčasní učitelia učia pracovať s nimi popri svojej učiteľskej práci, čo je pre nich dosť náročné. Náš projekt sa tomu snaží predísť tým, že sa budúci učitelia naučia pracovať s technológiami ešte počas svojho štúdia a do praxe prídu technologicky zdatní,“ hovorí Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorá projekt „Škola na dotyk Univerzita“ spolu s UKF v Nitre realizuje.
Jedným z predmetov, kde nachádzajú dotykové technológie v rámci štúdia na UKF uplatnenie, je matematika. Vo vyučovaní matematiky pracuje učiteľ často s abstraktnými konceptami, ktoré sú pre žiakov náročné na predstavivosť a správne  pochopenie. Jednou z metód, ktorú môže učiteľ pri vysvetľovaní aplikovať, je metóda názornosti. Napríklad, riešenie geometrických úloh v matematike základnej a strednej školy je nemožné si predstaviť bez názornosti, bez kreslenia obrázkov. Dotykové technológie sú v tomto učiteľovi veľmi nápomocné. V súčasnosti je dostupného veľa matematického softvéru, ktorý dokáže vytvárať aj tie najzložitejšie geometrické riešenia bez toho, aby bolo potrebné zdĺhavo kresliť kriedou po tabuli. Pridanou hodnotou je interaktivita – učiteľ, či žiak môže meniť parametre geometrickej úlohy a uvidí, ako sa dynamicky menia rôzne vzťahy medzi jej jednotlivými prvkami. “Mnohé naše matematické predstavy sú bez dynamického nazerania nepresné a často skreslené. Pri náročných matematických pojmoch a vzťahoch potrebujeme vidieť, o čom sa učíme. Dotykové technológie umožňujú aplikovať princíp názornosti na novej, interaktívnej a dynamickej úrovni a objavovať matematické objekty a také vzťahy medzi nimi, ktoré boli v tradičnom vyučovaní skryté, či nedostupné,” vysvetľuje doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre.
Práve princíp názornosti bol stredobodom dnešnej prezentácie na UKF, keď učiteľ vytvoril krátke video, v ktorom sa zobrazí geometrický útvar a vybraný matematický jav, súvisiaci s daným útvarom, sa dynamicky mení, napríklad dĺžka prepony pravouhlého trojuholníka. Úlohou študenta učiteľstva bolo pomocou tabletu nahrať komentár k pozorovanému javu. Cieľom zadania bolo komentovaním precvičovať schopnosť budúceho učiteľa matematiky formulovať matematické myšlienky a demonštrovať vlastné pochopenie témy.
Autor článku: Ján Machaj
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo