L3-banner-media

Rektor UKF ocenil aktívnych študentov

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prijal a ocenil dňa 18. novembra 2015 študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky. Prijatie sa konalo v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2015 a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Stretnutia sa zúčastnili aj prorektori UKF v Nitre PhDr. Miroslava Líšková, PhD., prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., a doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Ocenení študenti:
Bc. Monika Komorová (študentka 2. ročníka, magisterského štúdia,  Sociálna služby a poradenstvo, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva)
Študentka pôsobí ako programová koordinátorka (junior expert-organizovanie a príprava workshopov a tréningov) a dobrovoľníčka v občianskom združení eduRoma. Od roku 2012 pracuje v televízii Gypsy Television ako moderátorka relácie Táviben a reportérka spravodajskej relácie Híri. Bola spoluorganizátorkou tohoročného medzinárodného festivalu Gypsy Fest. V súčasnosti je stážistkou v Denníku SME, kde pripravuje články s romologickou tematikou na portáli Romovia.SME.sk.
Bc. Žofia Vodová (študentka 1. ročníka, magisterského štúdia, Učiteľstvo maďarského jazyka a anglického jazyka a literatúry, Fakulta stredoeurópskych štúdií)
Študentka dosahuje vynikajúce študijné výsledky a ocenenie jej bolo udelené za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, za výnimočnú angažovanosť v študentských spolkoch a združeniach a aktívny a tvorivý prístup k organizovaniu voľného času študentov FSŠ UKF v Nitre.
Bc. Lucia Valková (študent 2. ročníka, magisterského štúdia, Kulturológia, Filozofická fakulta)
Ocenenie jej bolo udelené za účinkovanie v inscenáciách Študentského divadla VYDI (Politická Odysea, Rybička, Improliga), participáciu pri organizácii kultúrnych podujatí v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre (Jam Session, Literárne večery).
Mgr. Peter Kocina (študent 3. ročníka, doktorandského štúdia, Etika, Filozofická fakulta)
Ocenenie mu bolo udelené za výskum sexuálnych a reprodukčných práv, ľudských práv a ich vzťahu k morálke a súčasným etickým teóriám. Počas doktorandského štúdia vystúpil na deviatich zahraničných a dvoch domácich vedeckých konferenciách. Je spoluriešiteľom jedného projektu VEGA "Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie" a riešiteľom dvoch projektov UGA. Je autorom viacerých statí v recenzovaných zborníkoch, z toho dve sú publikované v anglickom jazyku.
Bc. Marek Bednárik (študent 2. ročníka, magisterského štúdia, Učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy, Pedagogická fakulta)
Študent patrí medzi mimoriadne umelecky aktívnych študentov, ktorý Katedru hudby a UKF v Nitre reprezentoval na početných umeleckých vystúpeniach a súťažiach. Na týchto vystúpeniach získal viacero ocenení. V tom čase sa pripravuje na interpretačnú súťaž s medzinárodnou účasťou Moyzesiana. Súčasne vystupoval aj s Akademickým speváckym zborom, o. i. na výchovnom koncerte v Spojenej škole v Nitre (19. 7. 2014), koncertoch v Sielnici a Banskej Bystrici (20. 6. 2015), koncerte v rámci festivalu Musica sacra v Nitre (21. 6. 2015).
RNDr. Marek Civáň (študent 4. ročníka, doktorandského štúdia, Enviromentalistika, Fakulta prírodných vied)
Mimoriadne štipendium mu bolo udelené za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia a vedy, za mimoriadne aktivity nad rámec doktorandského štúdia, napr. aktívna činnosť v pedagogickej a disciplinárnej komisii FPV, za organizáciu 2 prednášok prof. A. Holt-Jensena, za spoluprácu so študentmi AS FPV, za realizáciu projektov (separovanie odpadu, oddychová zóna), členstvo v organizačnom výbore ŠVK na FPV, preklad odborných článkov do angličtiny, organizovanie festivalu Agrofilm, spoluprácu na slávnostiach FPV (promócie,zápis), články v časopise Náš čas a na webových stránkach FPV.
Mgr. Ivan Vasiľovský (študent 2. ročníka, doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta)
Študent aktívne pôsobí v Študentskom parlamente UKF ako podpredseda a zastupujúci predseda. Ocenenie mu bolo udelené za vedenie parlamentu a jeho členov, za vytrvalosť a vloženú energiu pri organizovaní Októberfestu 2015.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo