L3-banner-media

Rektor UKF vymenoval nových docentov

Dňa 19. novembra 2015 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom, ktorí uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Slávnostného vymenovania docentov sa zúčastnili: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditácie, dekani fakúlt: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., a predsedovia habilitačných komisií: prof. Janka Hečková, CSc., a prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc., z Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Za docentov boli menovaní:
  • PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 Archeológia,
  • Mgr. Alena Smiešková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry,
  • Mgr. Martin Štúr, PhD., Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry,
  • PhDr. Tomáš Tandlich, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.7 História,
  • Mgr. Martin Vašek, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.1 Filozofia.
Autor článku: Ing. Gabriela Sarovová
Editor článku a fotografie: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo