L3-banner-media

Zasadala Vedecká rada UKF v Nitre

Dňa 19. novembra 2015 sa v Sieni Konštantína Filozofa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre. Rokovanie vedeckej rady otvoril a viedol jej predseda a rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Vedecká rada na svojom zasadnutí prerokovala a schválila:
  • návrh na vymenovanie za profesora doc. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD., pracovníka Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 3.1.2 Kulturológia,
  • Kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre,
  • návrh Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa (Dr.h.c.)“ Dr.h.c. prof. PhDr. Zdeňkovi Helusovi, DrSc., významnému, medzinárodne uznávanému odborníkovi v oblasti pedagogickej psychológie, z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe,
  • návrhy kandidátov UKF v Nitre na členov komisií VEGA MŠVVaŠ SR a SAV na funkčné obdobie 2016 – 2020,
  • návrhy kandidátov UKF v Nitre na členov komisií KEGA MŠVVaŠ SR na funkčné obdobie 2016 – 2020.
V závere rokovania predseda vedeckej rady poďakoval prítomným za aktívnu účasť a odborné stanoviská k predloženým materiálom a ukončil rokovanie vedeckej rady.
Autor článku: Ing. Gabriela Sarovová
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Ilustračné foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo