L3-banner-media

Edukácia a poradenstvo inak

Aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti – to sú ciele projektu Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti, na ktorý získala v roku 2014 grant Katedra ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
V zahraničnej literatúre je tento ošetrovateľský prístup a jeho aplikácia v ošetrovateľskej praxi podrobne prezentovaná viacerými autormi. V našich podmienkach sa teleošetrovateľstvo v domácej starostlivosti nevyužíva. Pacienti sú ošetrovaní pri bezprostrednom kontakte, čo súvisí s tradičným ošetrovateľským prístupom. Z tohto dôvodu vzniká priestor pre doplnenie tradičného ošetrovateľského prístupu novým spôsobom starostlivosti v oblastiach, ktoré sú pre to vhodné. Z hľadiska dostupnosti technických a elektronických prostriedkov sú vhodnými oblasťami teleošetrovateľstva v našich podmienkach predovšetkým edukácia a poradenstvo. Toto si riešitelia projektu potvrdili aj prieskumom v teréne, kde zisťovali záujem sestier aj pacientov o nový ošetrovateľský prístup.
Druhým krokom v projekte bolo vypracovanie edukačných materiálov zameraných na starostlivosť o pacienta v domácom prostredí v štyroch oblastiach starostlivosti - starostlivosť o seniorov, o psychicky chorých, o chirurgicky chorých a o zomierajúcich.
Spoluriešiteľ v projekte z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied Mgr. Martin Vozár, PhD., vytvoril webovú stránku, ktorá má edukačnú časť (edukačné materiály) a poradenskú časť (diskusné fórum).
Na projekte ako spoluriešitelia participujú zdravotnícki odborníci za ošetrovateľstvo – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a PhDr. Dana Zrubcová, PhD., aj medicínu – MUDr. Katarína Mičiaková, aby obsiahli edukáciu a poradenstvo vo vybraných oblastiach. Neformálnymi spolupracovníkmi sú zástupcovia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré pôsobia v Nitre.
Na webovej adrese www.kega.fsvaz.ukf.sk ponúkajú bezplatnú pomoc a poradenstvo všetkým, predovšetkým však pacientom a ich domácim opatrovateľom.
Autorka článku: PhDr. Ľubica Poledníková, Katedra ošetrovateľstva
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo